DER­FOR ER RAKET-

BT - - NYHEDER -

EF­TER­FORSK­NING en te­o­ri om, at hun var li­ve, da det ske­te,« si­ger Met­te Grith Sta­ge.

Sel­ve sig­tel­sen ly­der på ’an­den køns­lig om­gang end sam­le­je un­der sa­er­lig ska­er­pen­de om­sta­en­dig­he­der’. Den er rejst ef­ter straf­fe­lovens pa­ra­graf 225 med hen­vis­ning til stk. 1 og stk. 3 i pa­ra­graf 216, som er den så­kald­te vold­ta­egtspa­ra­graf, der si­ger, at se­x­kra­en­kel­ser un­der sa­er­ligt ska­er­pen­de om­sta­en­dig­he­der gi­ver op til 12 års faengsel.

De pa­ra­graf­fer kan kun an­ven­des, hvis of­ret har va­e­ret i li­ve, be­kra­ef­ter pro­fes­sor i straf­fe­ret Jørn Vester­gaard fra Aar­hus Uni­ver­si­tet.

»An­ven­del­se af vold­ta­egtspa­ra­graf­fen, pa­ra­graf 216, for­ud­sa­et­ter, at foru­ret­te­de var i li­ve på ger­nings­tids­punk­tet. Så sig­tel­sen må op­fat­tes på den må­de, at po­li­ti­et har en for­mod­ning om, at stik­la­esio­ner­ne er på­ført som led i hand­lin­ger, der i hvert fald blev ind­ledt, mens Kim Wall sta­dig le­ve­de,« op­ly­ser Jørn Vester­gaard. Na­eg­ter sig skyl­dig Pe­ter Mad­sen selv na­eg­ter sig skyl­dig i den nye sig­tel­se. Han na­eg­ter sig og­så skyl­dig i an­kla­gen om, at det var ham, der ’på ukendt må­de’ dra­eb­te Kim Wall om­bord på sin ubåd, Nau­til­us. Men han er­ken­der, at det var ham, der par­te­re­de li­get og skil­te sig af med det et ukendt sted i Kø­ge Bugt.

Al­le­re­de nu er sa­gen ved at va­e­re fa­er­di­g­ef­ter­for­sket, og når sa­gen kom­mer for ret­ten til marts, vil po­li­ti­et med al sand­syn­lig­hed byg­ge sa­gen op om det seksu­el­le mo­tiv, og man vil for­ment­lig for­sø­ge at frem­stil­le Pe­ter Mad­sen som en seksu­el af­vi­ger. Det vur­de­rer tid­li­ge­re an­kla­ger for Statsad­vo­ka­ten Ma­le­ne Wag­ner, der nu ar­bej­der som ad­vo­kat.

»Som an­kla­ger vil man gå ef­ter at frem­stil­le ham som en kold­blo­dig mor­der og seksu­el af­vi­ger. Man vil for­sø­ge at be­vi­se, at han ta­en­der på det, at hans mo­tiv var seksu­elt ba­se­ret, og at han hand­le­de med fuldt over­la­eg. For hvor­for skul­le han el­lers dra­e­be en til­fa­el­dig svensk jour­na­list? Han har ik­ke ba­re la­vet nog­le hul­ler i krop­pen for at den skul­le for­bli­ve på ha­vets bund. Han har stuk­ket gen­tag­ne gan­ge i hen­des un­der­liv, og det un­der­stre­ger et seksu­elt mo­tiv,« si­ger Ma­le­ne Wag­ner.

Hun var i 2014 an­kla­ger i en spek­taku­la­er drabs­sag, hvor stor­svind­le­ren Henrik Haug­berg Mad­sen for­svandt un­der mysti­ske om­sta­en­dig­he­der på Enø. Det er en af de få sa­ger i ny­e­re tid, hvor det lyk­ke­des at få to ma­end kendt skyl­di­ge i drab uden et lig som be­vis. I sa­gen ind­drog man i ste­det fund på de døm­tes com­pu­te­re, hvor der lå ma­nu­a­ler om, hvor­dan man slår ihjel lyd­løst og skaf­fer sig af med et lig. En af­gø­ren­de rol­le i rets­sa­gen Fun­det af hen­ret­tel­ses­vi­deo­er på Pe­ter Mad­sens com­pu­ter og vi­deo­ma­te­ri­a­le, som ankla­ge­ren be­teg­ne­de som ’ae­g­te drab på kvin­der’, kom­mer der­for og­så til at spil­le en af­gø­ren­de rol­le i rets­sa­gen mod Pe­ter Mad­sen, vur­de­rer Ma­le­ne Wag­ner. Som an­kla­ger vil man gå ef­ter at frem­stil­le ham som en kold­blo­dig mor­der og seksu­el af­vi­ger. Man vil for­sø­ge at be­vi­se, at han ta­en­der på det, at hans mo­tiv var seksu­elt ba­se­ret, og at han hand­le­de med fuldt over­la­eg

»Det er helt na­tur­ligt, at po­li­ti­et nu gran­sker hans seksu­el­le pra­e­fe­ren­cer, spør­ger til at hans åb­ne ae­g­te­skab og ind­dra­ger de hen­ret­tel­ses­vi­deo­er, som man har fun­det på hans com­pu­ter. Fun­de­ne på hans com­pu­ter kan ik­ke tje­ne som be­vi­ser i sig selv, men det er en spe­ci­el in­ter­es­se at ha­ve, og det si­ger no­get om til­tal­tes hen­sig­ter,« si­ger hun. For­tal­te om fe­tich-fe­ster i ret­ten An­kla­ger Jakob Buch-Jep­sen fra Kø­ben­havns Politi har tid­li­ge­re kred­set om Pe­ter Mad­sens seksu­el­le til­bø­je­lig­he­der i ret­ten. Selv har Pe­ter Mad­sen for­talt, at han har del­ta­get i fe­tich-fe­ster i klub­ber med nav­ne som ’Ma­ni­fest’ og ’Kinky Sa­lon’, men ankla­ge­ren for­søg­te og­så at teg­ne et bil­le­de af en mand, der er til sa­do­ma­so­chis­me og bizar­re po­r­no­film.

Pe­ter Mad­sens for­sva­rer, Be­ti­na Hald Eng­mark, har til gen­ga­eld ka­em­pet i ret­ten for at få frem, at der fak­tisk ik­ke er fun­det spor, som in­di­ke­rer, at der var fo­re­gå­et no­get seksu­elt mel­lem Pe­ter Mad­sen og Kim Wall. De rets­me­di­cin­ske un­der­sø­gel­ser vi­ser, at der ik­ke er fun­det spor af Pe­ter Mad­sen i Kim Walls un­der­liv, og der er ik­ke fun­det spor af hen­de på hans pe­nis.

Men det er ik­ke ens­be­ty­den­de med, at man kan ude­luk­ke et seksu­elt mo­tiv, me­ner an­kla­ger Jakob Buch-Jep­sen, der gik hårdt i ret­te med for­svar­sad­vo­ka­ten un­der rets­mø­det den 3. ok­to­ber:

»Jeg vil si­ge, at hun og­så for­dre­jer spørgs­må­let om et seksu­elt mo­tiv, når der li­ge om­kring døds­tids­punk­tet er på­ført 10 kniv­stik på ydre køns­de­le og fire stik i køns­de­le­ne. Hvis det ik­ke er seksu­elt, så ved jeg ik­ke,« sag­de spe­ci­a­lankla­ger Jakob Buch-Jes­pen un­der rets­mø­det. Skal ef­ter­for­skes fa­er­dig Selv om an­kla­ge­myn­dig­he­den har rejst sig­tel­se for seksu­el kra­en­kel­se af Kim Wall, så er det ik­ke sik­kert, at det for­hold bli­ver en del af sa­gen til marts-april na­e­ste år, hvor sa­gen skal for ret­ten.

Først skal sa­gen ef­ter­for­skes fa­er­dig, der­na­est skal po­li­tiets juri­ster vur­de­re, om der er grund­lag for at rejse til­ta­le for de tre for­hold, som Pe­ter Mad­sen i dag er sig­tet for: Drab, usøm­me­lig om­gang med lig og an­det seksu­elt for­hold end sam­le­je.

For­svar­sad­vo­kat Be­ti­na Hald Eng­mark er ik­ke vendt re­tur med en kom­men­tar.

Sa­gen er be­ram­met til at kø­re over ot­te rets­da­ge i marts og april ved Kø­ben­havns By­ret.

Den 30-åri­ge sven­ske jour­na­list, Kim Wall, sej­ler sam­men med Pe­ter Mad­sen ud fra Refsha­leø­en i ubå­den UC3 Nau­til­us. Vid­ner ser kvin­den og ubå­d­se­je­ren stå sam­men i ubå­dens tårn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.