Fi­sker stem­mer med Face­book

BT - - NYHEDER -

KOM­MU­NALVALG Der ha­en­ger valg­pla­ka­ter overalt, og kan­di­da­ter­ne til kom­mu­nalval­get er på ga­der­ne for at de­le valg­pje­cer ud og ta­le med va­el­ger­ne. Men når en kan­di­dat vir­ke­lig skal gø­re op­ma­er­k­som på sig selv i valg­kam­pen og for­sø­ge at kapre stem­mer, er Face­book det mest be­nyt­te­de va­er­k­tøj.

Det vi­ser Ritzaus kan­di­da­trund­spør­ge.

Den er sendt ud til al­le de 9.558 kan­di­da­ter, som Ritzau har kun­net få mailadres­ser på.

Der er kom­met 17.016 svar på spørgs­må­let om be­nyt­te­de va­er­k­tø­jer i valg­kam­pen. Her kun­ne kan­di­da­ter­ne sa­et­te kryds ved flere svar­mu­lig­he­der.

Rund­spør­gen er ik­ke re­pra­e­sen­ta­tiv, men gi­ver et bil­le­de af hold­nin­ger­ne hos de kan­di­da­ter, der har valgt at sva­re.

84 pro­cent sva­rer, at Face­book er det mest be­nyt­te­de va­er­k­tøj. 79 pro­cent sva­rer valg­pla­ka­ter og del­ta­gel­se i de­bat­mø­der, mens 78 pro­cent sva­rer ud­de­ling af valg­pje­cer. Det er de fire klart mest be­nyt­te­de va­er­k­tø­jer blandt kan­di­da­ter­ne i valg­kam­pen. Dan­mark er Face­book-land Det er ik­ke så over­ra­sken­de, at Face­book top­per li­sten, me­ner Fi­lip Wal­l­berg, der er jour­na­li­stisk lek­tor og eks­pert i di­gi­ta­le og so­ci­a­le me­di­er ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet.

»At bru­ge Face­book er en ny­e­re ten­dens. For så gam­mel er Face­book i sig selv ik­ke, hvil­ket vi glem­mer i vo­res dag­li­ge di­gi­ta­le liv. Det gi­ver me­get god me­ning at va­e­re på Face­book, og det er i min op­tik en nød­ven­dig­hed. Dan­mark er et Face­book-land.

Det er på Face­book, du kan mø­de langt de fle­ste va­el­ge­re. Face­book er og­så nemt at bru­ge. Det er en nemt sted at bru­ge pen­ge. På an­non­cer for ek­sem­pel. På den må­de når du ud til flere end blot di­ne føl­ge­re,« si­ger Fi­lip Wal­l­berg.

Ma­ri­an­ne Aa­ris An­der­sen (S) er en af de kan­di­da­ter, som be­nyt­ter sig af Face­book i sin valg­kamp. Hun for­sø­ger at bli­ve gen­valgt i Vi­borg By­råd.

Face­book brug­te hun og­så i for­bin­del­se med kom­mu­nalvalg­kam­pen i 2013. I år har hun dog skru­et op for ak­ti­vi­te­ter­ne på Face­book.

»Det ga­el­der om at få mi­ne bud­ska­ber og hold­nin­ger ud til så man­ge som mu­ligt. Jeg kan nå flest va­el­ge­re via Face­book,« si­ger hun.

Ma­ri­an­ne Aa­ris An­der­sen vur­de­rer, at hun på en dag bru­ger cir­ka en ti­mes tid på valg­kamp på Face­book.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.