Se­x­dømt pra­est for­try­der

BT - - NYHEDER -

tal­te om de man­ge min­dre­åri­ge børn, som han gen­nem en pe­ri­o­de på me­re end ti år for­greb sig på. Og som be­ty­der, at han er kendt skyl­dig i 25 af de i alt 30 an­kla­ge­punk­ter.

»Det er in­gen hem­me­lig­hed, at det se­ne­ste halvan­det år har va­e­ret sva­ert. Ik­ke mindst de sid­ste seks uger. In­gen skal ha­ve ondt af mig, men det har va­e­ret sva­ert at sid­de og hø­re for­kla­rin­ger­ne her i ret­ten uden at kun­ne si­ge no­get el­ler for­kla­re sig. Det har al­drig va­e­ret min me­ning at gø­re no­gen ondt. Dét ankla­ge­ren har sagt lig­ger me­get langt fra, hvor­dan jeg ser mig selv som men­ne­ske,« lød det fra den 47-åri­ge pra­est, in­den han tak­ke­de for or­det og stil­le sat­te sig ned ved si­den af sin for­sva­rer. ’En ual­min­de­lig grov sag’ Selv om Dan Pes­cha­ck tal­te om for­try­del­se, var det ik­ke no­get, der bed på ankla­ge­ren, da hun i sin pro­ce­du­re ar­gu­men­te­re­de for, at han bør døm­mes sa­er­lig kon­se­kvent:

»Vi har ik­ke hørt et ord fra Dan Pes­cha­ck om, hvor hårdt det har va­e­ret for de foru­ret­te­de. Men vi har hørt, hvor synd han sy­nes, det er for ham selv. Det her er en ual­min­de­lig grov sag. Dan Pes­cha­ck skal ef­ter min op­fat­tel­se idøm­mes en straf, som ik­ke er un­der 12-14 års faengsel. Der­u­d­over skal han fra­ta­ges ret­ten til at vir­ke som pra­est, og han skal ik­ke ha­ve lov til at ha­ve kon­takt til børn un­der 18 år, uden der er an­dre voks­ne til ste­de. Han bør og­så fra­ta­ges mu­lig­he­den for at ha­ve kon­takt til min­dre­åri­ge via in­ter­net­tet og an­dre ka­na­ler,« sag­de hun.

Der fal­der dom i mor­gen. Vi har ik­ke hørt et ord fra Dan Pes­cha­ck om, hvor hårdt det har va­e­ret for de foru­ret­te­de. Men vi har hørt, hvor synd han sy­nes, det er for ham selv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.