Drabs­sig­tet ef­ter­lyst via In­ter­pol

BT - - NYHEDER -

Den 63-åri­ge salgs­chef Bent Ove­sen, der er mista­enkt for at ha­ve dra­ebt sin to år yn­gre hu­stru, Aa­se Ove­sen, i par­rets fa­el­les hjem i Kol­ding, og som i me­re end to uger har va­e­ret spor­løst for­s­vun­det, er nu og­så ef­ter­lyst i ud­lan­det gen­nem det in­ter­na­tio­na­le po­li­ti­sam­ar­bej­de In­ter­pol.

Det op­ly­ser Ca­rit An­der­sen, ef­ter­forsk­nings­le­der og po­li­ti­in­spek­tør ved Sy­dø­stjyl­lands Politi, til BT:

»Af­dø­des mand blev i et rets­mø­de i fre­dags va­re­ta­egts­fa­engs­let in ab­sen­tia (uden at va­e­re til ste­de, red.). Det ske­te for luk­ke­de dø­re, og der blev sam­ti­dig ned­lagt re­fe­rat­for­bud, så jeg kan ik­ke kom­me na­er­me­re ind på de­tal­jer­ne. Men jeg kan be­kra­ef­te, at af­dø­des mand nu er ef­ter­lyst bå­de na­tio­nalt og in­ter­na­tio­nalt gen­nem In­ter­pol,« si­ger Ca­rit An­der­sen.

Han ap­pel­le­rer end­nu en gang til even­tu­el­le vid­ner, som kan ha­ve set Bent Ove­sen el­ler hans grå­bru­ne Ford Mon­deo se­dan per­son­bil med re­gi­stre­rings­num­me­ret AU 24 836.

Fun­det af dat­ter

61-åri­ge Aa­se Ove­sen blev fun­det dra­ebt i sin og Bent Ove­sens vel­hold­te rød­stensvil­la på Chri­sti­an­sø­vej i det nord­li­ge Kol­ding sidst på for­mid­da­gen lør­dag den 28. ok­to­ber. Det var den ene af par­rets to voks­ne døtre, som sam­men med sin ka­e­re­ste op­da­ge­de, hvad der var sket.

Si­den har Bent Ove­sen va­e­ret som sun­ket i jor­den på trods af in­tens ef­ter­søg­ning til lands, til vands og fra luf­ten. Og det sam­me er alt­så bi­len, som er en år­gang 2015.

63-åri­ge Bent Ove­sen be­skri­ves som al­min­de­lig af byg­ning og 187 cm høj. Han er skal­det og ba­e­rer bril­ler.

POLITIFOTO

Bent Ove­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.