Mus­lim­sk sko­le ri­si­ke­rer at mi­ste mil­li­on­s­tøt­te

Køns­op­delt un­der­vis­ning og cen­sur af sko­lebø­ger er blandt an­kla­ger­ne mod Lyk­ke­sko­len i Aar­hus

BT - - NYHEDER - Ja­cob Fri­berg | ja­ni@bt.dk

Den om­dis­ku­te­re­de mus­lim­ske frisko­le Lyk­ke­sko­len i Aar­hus ri­si­ke­rer nu at mi­ste sin stats­støt­te. Sty­rel­sen for Un­der­vis­ning og Kva­li­tet har sat sko­len un­der så­kaldt ska­er­pet til­syn på grund af be­kym­ring over mang­len­de li­ge­stil­ling, køns­op­delt un­der­vis­ning og en me­get kon­ser­va­tiv fora­el­dre­grup­pe, der op­fat­ter lej­rsko­ler, mu­si­kun­der­vis­ning, bi­o­lo­gi- og seksu­a­lun­der­vis­ning som for­budt iføl­ge is­la­mi­ske love.

Det frem­går af et brev fra sty­rel­sen til sko­len, som BT har få­et ak­tind­sigt i.

Tre an­dre frisko­ler var for ny­lig un­der ska­er­pet til­syn. To af dem – Nord-Vest Pri­vatsko­le og Al-Sa­lam Sko­le – luk­ke­de ef­ter at ha­ve mi­stet stats­støt­ten. Den tred­je, Iqra Pri­vatsko­le, er fort­sat un­der ska­er­pet til­syn. BT har si­den for­å­ret af­da­ek­ket for­hold på en ra­ek­ke mus­lim­ske frisko­ler i Dan­mark, og i be­gyn­del­sen af novem­ber blev et fler­tal i Fol­ke­tin­get eni­ge om at ska­er­pe til­sy­net med frisko­ler.

’Kon­ser­va­ti­ve’ fora­el­dre

Lyk­ke­sko­lens le­der, Ah­mad Mous­sa, har til Sty­rel­sen for Un­der­vis­ning og Kva­li­tet op­lyst, at sko­lens be­sty­rel­se og fora­el­dre­grup­pen er ’me­get kon­ser­va­tiv’ og imod, at skole­le­de­ren har ind­ført lej­rsko­ler, og be­sty­rel­sen kra­e­ver, at ele­ver­ne sid­der køns­op­delt.

Sty­rel­sens til­syns­før­en­de har ved be­søg på sko­len fun­det un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­le i bi­o­lo­gi, hvor bl.a. si­der med bil­le­der af en kvin­de­krop var ble­vet cen­su­re­ret. Sam­ti­dig var et helt ka­pi­tel om for­plant­ning og seksu­a­lun­der­vis­ning sy­ste­ma­tisk fjer­net fra samt­li­ge bø­ger i he­le bogs­a­et­tet, står der i bre­vet.

Pi­ger­ne måt­te bli­ve hjem­me

Lyk­ke­sko­len, der lig­ger na­er Gel­lerup­par­ken, har tid­li­ge­re va­e­ret om­talt i me­di­er­ne, for­di sko­len send­te dren­ge­ne på pil­grims­tu­re til Mek­ka, mens pi­ger­ne måt­te bli­ve hjem­me. Den mang­len­de li­ge­stil­ling fik Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et til at for­kla­re sko­len, at den måt­te stop­pe tu­re­ne til Mek­ka, hvis pi­ger­ne ik­ke måt­te del­ta­ge.

Nu er til­sy­net des­u­den og­så i tvivl om, hvor­vidt sko­len er uaf­ha­en­gig af den na­er­lig­gen­de Fre­dens Moské. Sko­len har tid­li­ge­re spurgt folk i moskéen, før der kun­ne tra­ef­fes af­gø­rel­ser om sko­lens for­hold. På et til­syns­be­søg på sko­len blev det og­så ob­ser­ve­ret, at der gik ma­end rundt i tra­di­tio­nel­le mel­le­møst­li­ge kjort­ler, hvis iden­ti­tet sko­lens le­del­se ik­ke kun­ne re­de­gø­re for.

På et an­det til­syns­be­søg 25. sep­tem­ber tal­te til­sy­net med en la­e­rer, der til­sy­ne­la­den­de ik­ke for­stod dansk. Det blev be­kra­ef­tet af sko­lens le­del­se, som fo­re­slog en løs­ning, hvor der blev an­sat en tolk til at hja­el­pe til ved la­e­re­rens ti­mer.

»Sty­rel­sen er på den­ne bag­grund i tvivl om, hvor­vidt sko­lens la­e­re­re be­her­sker dansk i skrift og ta­le, og hvor­vidt un­der­vis­nings­spro­get er dansk,« står der i bre­vet til sko­len.

Mil­li­o­ner af skat­te­kro­ner

Lyk­ke­sko­len hav­de iføl­ge sit regn­skab 164 ele­ver sid­ste år, hvor sko­len fik 8,2 mio. kr. i stat­stilskud.

FOTO: MAR­TIN BALLUND

Ah­mad Mous­sa er le­der af Lyk­ke­sko­len, der lig­ger na­er Gel­lerup­par­ken i Aar­hus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.