DIREKTØR FYRES OG

BT - - NYHEDER -

MILLIARDER ’helt hen i vej­ret’, at den fy­re­de direktør får ud­be­talt 83.333 kro­ner i re­sul­tat­løn.

»Re­sul­tat­løn har man for at mo­ti­ve­re folk til at gø­re de­res bed­ste. Men hvis man kan få så stort et be­løb i re­sul­tat­løn for ik­ke at kun­ne sty­re et byg­ge­pro­jekt, så tør jeg ik­ke ta­en­ke på, hvor stort be­lø­bet hav­de va­e­ret, hvis hun hav­de va­e­ret god til sit ar­bej­de. Det er ska­evt og en dår­lig af­ta­le, som fal­der til­ba­ge på mi­ni­ste­ri­et. Der er jo ty­de­lig­vis no­get, der er gå­et over ge­vind her.« For­kla­rings­pro­blem Jør­gen Grøn­ne­gård Chri­sten­sen, pro­fes­sor i statskund­skab og eks­pert i of­fent­lig for­valt­ning, me­ner, at det gyld­ne hånd­tryk bru­ges til at ’luk­ke’ sa­gen.

»Hun ( Gy­rit­he Salt­orp, red.) har an­ta­ge­lig­vis ik­ke be­gå­et no­get straf­bart. Der er ’ba­re’ et byg­ge­pro­jekt, der er skre­det med 1,3 milliarder kro­ner. Det er jo ik­ke po­pu­la­ert, og så må ar­bejds­gi­ve­ren, der her er mi­ni­ste­ri­et, skri­de til hand­ling, for­di sa­gen og­så kan va­e­re en po­li­tisk be­last­ning, og så fy­rer man di­rek­tø­ren og be­ta­ler den­ne en kom­pen­sa­tion i hen­hold til kon­trak­ten for at luk­ke sa­gen og und­gå et even­tu­elt rets­ligt ef­ter­spil,« si­ger han.

Han til­fø­jer, at po­li­ti­ker­ne og de of­fent­li­ge ar­bejds­gi­ve­re står med et stort an­svar og en stor op­ga­ve i for­bin­del­se med at for­kla­re al­min­de­li­ge løn­mod­ta­ge­re, hvor­for de øver­ste che­fer i det of­fent­li­ge får de sto­re sum­mer med sig ud ad dø­ren, når de bli­ver af­ske­di­get.

»Men i ste­det for at ta­le åbent om det, sat­ser po­li­ti­ker­ne på, at sa­gen luk­kes med en fy­ring,« si­ger Jør­gen Grøn­ne­gård Chri­sten­sen.

Trans­port,-Byg­nings og Bo­lig­mi­ni­ste­ri­et har ik­ke sva­ret på BTs hen­ven­del­se i sa­gen in­den avi­sens de­ad­li­ne.

Gy­rit­he Salt­orp har hel­ler ik­ke øn­sket at kom­men­te­re sa­gen:

»Jeg har valgt ik­ke at kom­men­te­re min fra­tra­e­den i pres­sen.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.