Søn­der­lem­men­de kri­tik efter rap­port

BT - - NYHEDER -

GRANSKNING Re­vi­sions­fir­ma­et Ernst & Yo­ung har på veg­ne af Trans­port,- Byg­nings og Bo­lig­mi­ni­ste­ri­et gran­sket Byg­nings­sty­rel­sens pro­jekt med Ni­els Bo­hr Byg­nin­gen. Det fik mi­ni­ste­ri­et til at skri­ve en søn­der­lem­men­de kri­tik i for­bin­del­se med of­fent­lig­gø­rel­sen af rap­por­ten og nyhe­den om, at Byg­nings­sty­rel­sen blev af­sat som byg­her­re, og at Gy­rit­he Salt­orp blev fy­ret som direktør. ’Al­vor­lig la­es­ning’ »Det er end­vi­de­re i den gen­nem­før­te granskning af Ni­els Bo­hr-pro­jek­tet kon­klu­de­ret, at der ik­ke i Byg­nings­sty­rel­sen er til­ve­je­bragt det nød­ven­di­ge sty­rings­ma­es­si­ge grund­lag for fremad­ret­tet på be­tryg­gen­de vis at kun­ne sty­re stør­re byg­ge­pro­jek­ter. Det­te ga­el­der bå­de i for­hold til Ni­els Bo­hr-pro­jek­tet og i for­hold til an­dre pro­jek­ter,« skrev mi­ni­ste­ri­et, hvil­ket og­så fik mi­ni­ste­ren på om­rå­det, Ole Birk Ole­sen, til kal­de rap­por­ten ’al­vor­lig la­es­ning’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.