FORGYLDES

BT - - NYHEDER -

Kul­tur­mi­ni­ster Met­te Bo­ck (LA) fik et gyl­dent hånd­tryk på over to mil­li­o­ner kro­ner for selv at op­si­ge sit job som pro­gram­di­rek­tør i DR i novem­ber 2009. »Met­te Bo­ck var frit­stil­let i pe­ri­o­den 1. ja­nu­ar 2010 til 31. de­cem­ber 2010. Hen­des løn i pe­ri­o­den ud­gjor­de sam­let kr. 2.016.699,96, inkl. pen­sion,« frem­går det af en ak­tind­sigt. Stats­re­viso­rer­ne har efter en ra­ek­ke an­dre sa­ger bedt Rigs­re­vi­sio­nen ku­le­gra­ve løn­for­hol­de­ne i DR.

Når Claus Re­h­feld Mos­høj, direktør for den skan­da­le­ram­te Aar­hus Let­ba­ne, til nytår for­la­der di­rek­tør­po­sten, får han en aftra­e­del­ses­bonus på 1,4 mil­li­o­ner kro­ner. Bud­get­tet for let­ba­nen ven­tes at bli­ve over­skre­det med ca. 50 pro­cent, og ind­vi­el­sen af let­ba­nen er for­sin­ket. Bonus­sen la­eg­ges oven i hans årsløn på 2,1 mil­li­o­ner kro­ner. Claus Re­h­feldt Mos­høj er ik­ke ble­vet fy­ret. Aftra­e­del­ses­bonus­sen kom­mer til ud­be­ta­ling, for­di hans åre­måls­kon­trakt ud­lø­ber. Han til­tra­e­der der­på som direktør for Rej­se­kort A/S.

Si­den kom­mu­nalval­get i novem­ber 2013 har lan­dets kom­mu­ner ud­be­talt 72 mil­li­o­ner kro­ner i fra­tra­e­del­ses­godt­gø­rel­ser til fy­re­de che­fer samt knap 66 mil­li­o­ner kro­ner i løn i op­si­gel­ses­pe­ri­o­den til top­le­de­re, der er ble­vet frit­stil­let, vi­ser en ak­tind­sigt til TV2. Blandt ek­semp­ler­ne er kom­mu­nal­di­rek­tør i Hol­ba­ek Kom­mu­ne Hans Søie, som blev fy­ret og frit­stil­let i ok­to­ber 2015. Med sig ud ad dø­ren fik han en fra­tra­e­del­ses­godt­gø­rel­se på 1,97 mil­li­o­ner plus knap to mil­li­o­ner kro­ner i løn i op­si­gel­ses­pe­ri­o­den – i alt na­e­sten fi­re mil­li­o­ner kro­ner. I ja­nu­ar 2016 fik Hans Søie job som chef­kon­su­lent i Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning, og i novem­ber 2016 fik han et job som er­hvervs­di­rek­tør i Ka­lund­borg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.