La­der fri­vil­ligt sin fa­engs­ling for­la­en­ge

BT - - NYHEDER -

UBÅDSSAGEN kun­ne va­e­re om­kom­met ved kulil­te­for­gift­ning. I den for­bin­del­se rej­ste po­li­ti­et og­så en sex-sig­tel­se mod Pe­ter Mad­sen for an­den køns­lig om­gang end sam­le­je un­der sa­er­ligt ska­er­pen­de om­sta­en­dig­he­der efter straf­fe­lovens § 225. Det ske­te med bag­grund i de 14 stik­la­es­sio­ner, som Kim Walls lig iføl­ge ob­duk­tions­rap­por­ten var på­ført i og om­kring køns­de­le­ne ’om­kring dø­de­ns ind­tra­e­den el­ler kort tid efter’.

Den nye sig­tel­se na­eg­ter Pe­ter Mad­sen sig skyl­dig i, op­ly­ser hans for­svar­sad­vo­kat.

»Min kli­ent ac­cep­te­rer en fri­vil­lig for­la­en­gel­se, og det er kor­rekt, at han na­eg­ter sig skyl­dig. Jeg har ik­ke yder­li­ge­re kom­men­ta­rer,« op­ly­ser Be­ti­na Hald Eng­mark til BT.

Kø­ben­havns Po­li­ti har hel­ler ik­ke plan­lagt at of­fent­lig­gø­re nyt i for­bin­del­se med den­ne frist­for­la­en­gel­se.

»Vi for­ven­ter ik­ke at kom­me med yder­li­ge­re nyt, før vi ta­ger stil­ling til til­ta­lespørgs­må­let. Det gør vi i lø­bet af de­cem­ber,« si­ger an­kla­ger Jakob Buch-Jep­sen. Po­li­tiets te­o­ri I dag er det po­li­tiets te­o­ri, at Pe­ter Mad­sen dra­eb­te den un­ge kvin­de om bord på ubå­den og par­te­re­de li­get, mens ubå­den var ned­dyk­ket i Øre­sund mel­lem klok­ken 4.40 til om­kring 8.25 den 11. au­gust.

Pe­ter Mad­sen er­ken­der sig skyl­dig i usøm­me­lig om­gang med lig, men na­eg­ter sig skyl­dig i mand­drab.

Sa­gen er al­le­re­de nu for­hånds­be­ram­met som en na­ev­nin­ge­sag over ot­te rets­da­ge i marts og april na­e­ste år i Kø­ben­havns By­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.