SKANDALEN KENDTE KRAEV

Re­mee, Cas­per Chri­sten­sen, Na­ser Kha­der, Rig­mor Zo­bel og 15 an­dre kendte går nu sam­men om en staevning mod Al­ler Me­dia og de tid­li­ge­re Se og Hør­che­fre­dak­tø­rer Kim Hen­nings­en og Hen­rik Qvortrup

BT - - MILLIONKRAV EFTER SE OG HØR-SKANDALEN - Ka­ri­na Svens­gaard | ksv@bt.dk

Re­mee, Cas­per Chri­sten­sen, Na­ser Kha­der, Rig­mor Zo­bel og 15 an­dre kendte går nu sam­men om en staevning mod Al­ler Me­dia og de tid­li­ge­re Se og Hør­che­fre­dak­tø­rer Kim Hen­nings­en og Hen­rik Qvortrup. Det sid­ste juri­di­ske punk­tum er end­nu ik­ke sat i Dan­marks stør­ste me­di­eskan­da­le, Se og Hør-sa­gen. Syv per­so­ner og Al­ler Me­dia, der ud­gi­ver uge­bla­det, fik de­res dom­me for et år si­den, men først nu bli­ver der rejst er­stat­nings­krav fra 19 af de over 100 per­so­ner, som var blandt de over­vå­ge­de af Se og Hørs så­kald­te tys-tys-kil­de.

Fra 2008 til 2011 hø­ste­de den 47-åri­ge it-spe­ci­a­list Pe­ter Bo Hen­rik­sen, via sit job for det da­va­e­ren­de PBS, dybt for­tro­li­ge op­lys­nin­ger om de kendte og kon­ge­li­ges kre­dit­kort­brug, som han vi­de­re­solg­te til uge­bla­det. Bag sta­ev­nin­gen står: Mu­si­ker Re­mee, ko­mi­ker Cas­per Chri­sten­sen, po­li­ti­ker Na­ser Kha­der, tv-va­ert Pel­le Hve­ne­gaard, san­ger Sa­se­li­ne Sø­ren­sen, sku­e­spil­ler Iben Hjej­le, san­ger Le­ne Ny­strøm, tid­li­ge­re ten­nis­spil­ler Fre­de­rik Fet­ter­le­in, eks­mo­del Oli­ver Bjer­re­huus, tv-ba­ro­nes­se Ca­ro­li­ne Fle­m­ing, er­hvervskvin­de Rig­mor Zo­bel og man­den Jes­per Ravn. Samt tv-va­ert Jarl Fri­is-Mik­kel­sen, dat­te­ren Isa­bel Chri­sten­sen, gre­vin­de Ale­xan­dras eks­mand Mar­tin Jør­gen­sen, mo­del Ja­ck­ie Na­var­ro, tv-va­ert St­ef­fen Kretz, Ka­ren El­le­manns tid­li­ge­re spin­dok­tor Mar­tin Vith An­ker­stjer­ne og sku­e­spil­ler Mads Mik­kel­sen. Over­vå­get over fle­re år De 19 har til­sam­men rejst et krav i un­der­kan­ten af fem mil­li­o­ner mod Al­ler Me­dia A/S, it-spe­ci­a­li­sten Pe­ter Bo Hen­rik­sen samt de tid­li­ge­re che­fre­dak­tø­rer på Se og Hør Hen­rik Qvortrup og Kim Hen­nings­en.

Ad­vo­kat Bri­an Lar­sen fra Lex Ad­vo­ka­ter, der står bag sta­ev­nin­gen, si­ger, at hans kli­en­ter har op­le­vet den åre­lan­ge over­våg­ning som en me­get al­vor­lig kra­en­kel­se.

»Der er ta­le om me­get al­vor­li­ge kra­en­kel­ser, hvor den her ra­ek­ke per­so­ner har lidt en vold­som tort,

som vi me­ner, de må bø­de for,« si­ger Bri­an Lar­sen.

Hvor­for rej­ser I og­så krav mod de tid­li­ge­re che­fre­dak­tø­rer og ik­ke kun Al­ler Me­dia?

»Vi har valgt ik­ke kun at rej­se kra­vet mod Al­ler Me­dia, men og­så mod de tid­li­ge­re che­fre­dak­tø­rer, for­di f.eks. Kim Hen­nings­en sag­de un­der rets­sa­gen, at han ik­ke for­try­der si­ne hand­lin­ger. Det er en ek­strem ud­ta­lel­se, set i ly­set af at han li­ge er ble­vet dømt. Man har be­vidst jag­tet folk, og man har til­med fort­sat jag­ten i en hem­me­lig ska­re på Se og Hør, selv­om man med­del­te, at man ik­ke gjor­de det la­en­ge­re,« si­ger Bri­an Lar­sen.

Til­ba­ge i marts sta­ev­ne­de den ra­di­ka­le EU-po­li­ti­ker Mor­ten Hel­veg Pe­ter­sen Qvortrup, Hen­nings­en, tys-tys-kil­den og Al­ler Me­dia for en kvart mil­li­on. Og i som­mer kun­ne BT forta­el­le, at Jan­ni Spies og dat­te­ren Mi­cha­la Kja­er hav­de sagsøgt Al­ler Me­dia og den tid­li­ge­re che­fre­dak­tør Kim Hen­nings­en. BT er­fa­rer, at kvin­der­nes krav er på to gan­ge 500.000 kro­ner.

Bri­an Lar­sen fra Lex Ad­vo­ka­ter øn­sker ik­ke at op­ly­se be­lø­bets stør­rel­se i den nye staevning, men BT er­fa­rer, at hver af de 19 per­so­ner kra­e­ver 250.000. Der­u­d­over har de hver rejst et er­stat­nings­krav på 25.000 over for Nets, det tid­li­ge­re PBS, som tys-tys-kil­den ar­bej­de­de for.

»Vi har rejst et krav, som vi me­ner er ri­me­ligt,« si­ger ad­vo­ka­ten. Ma­te­ri­a­le fyl­der 10 te­ra­byte Se og Hør-sa­gen fyld­te ti te­ra­byte hos po­li­ti­et i form af mail og sms’er, og Lex Ad­vo­ka­ter har brugt det se­ne­ste år på at gen­nem­traw­le alt det ma­te­ri­a­le, som det var mu­ligt at få ud af po­li­ti­et. Bl.a. ud­fra ak­tind­sigt i straf­fesa­gen, som fandt sted sid­ste ef­ter­år.

»Der er man­ge fak­to­rer, som gør, at vi først rej­ser kra­vet nu. Sa­gen fyl­der ti te­ra­byte, og vi har selvsagt og­så haft en del stof at gen­nem­gå. Det har kra­e­vet en god rum tid at få un­der­søgt samt­li­ge for­hold or­dent­ligt,« si­ger Bri­an Lar­sen.

Se og Hørs sam­ar­bej­de med tystys-kil­den be­gynd­te i 2008, da Pe­ter Bo Hen­rik­sen tip­pe­de Se og Hør om, at han var i stand til at le­ve­re in­for­ma­tio­ner om, hvor ny­gif­te prins Jo­a­chim og prin­ses­se Ma­rie skul­le til­brin­ge de­res hve­de­brød­s­da­ge efter de­res bryl­lup.

Her­ef­ter valg­te den da­va­e­ren­de che­fre­dak­tør Hen­rik Qvortrup at sa­et­te over­våg­nin­gen i sy­stem, så it­spe­ci­a­li­sten blev af­løn­net fast for at

Rig­mor Zo­bel, er­hvervskvin­de, og hen­des mand Jes­per Ravn.

Fre­de­rik Fet­ter­le­in, tid­li­ge­re ten­nis­spil­ler.

ARKIVFOTOS PÅ SIDERNE: SCANPIX

Re­mee, mu­si­ker.

Cas­per Chri­sten­sen, ko­mi­ker.

Pel­le Hve­ne­gaard, tv-va­ert.

Le­ne Ny­strøm, san­ger.

Na­s­ar Kha­der, po­li­ti­ker

Iben Hjej­le, sku­e­spil­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.