ER MIL­LI­O­NER SÅDAN GIK DET DEM I SE OG HØR-SA­GEN Pe­ter Bo Hen­rik­sen, Li­se Bon­de­sen ’tys-tys-kil­den’

BT - - MILLIONKRAV EFTER SE OG HØR-SKANDALEN -

le­ve­re kre­dit­kor­top­lys­nin­ger om de kendte og kon­ge­li­ge. På den må­de kun­ne bla­dets jour­na­li­ster fin­de frem til de kend­tes fe­rie- og skju­le­ste­der, hver gang de brug­te de­res kre­dit­kort. Da Kim Hen­nings­en over­tog chef­po­sten i 2009, gjor­de han det efter et par år klart, at sam­ar­bej­det med kil­den var slut, men i vir­ke­lig­he­den fort­sat­te det blot for en luk­ket ska­re af Se og Hør-jour­na­li­ster. Det op­hør­te helt i 2011. Af­slø­ret af tid­li­ge­re jour­na­list Me­to­den blev først af­slø­ret i 2014, da den tid­li­ge­re Se og Hør-jour­na­list Ken B. Ras­mus­sen skrev en fik­tiv ro­man om over­våg­nin­gen, som BT fik bragt do­ku­men­ta­tion for og­så fandt sted på vir­ke­lig­he­dens Se og Hør.

Sid­ste år blev Hen­rik Qvortrup idømt et år og tre må­ne­ders fa­engsel. Hans ef­ter­føl­ger Kim Hen­nings­en idømt ét års be­tin­get fa­engsel og 200 SE OG HØR-SA­GEN KORT ti­mers sam­fund­stje­ne­ste.

Hen­rik Qvortrup og Kim Hen­nings­en si­ger beg­ge til BT, at de in­gen kom­men­ta­rer har til sta­ev­nin­gen. Og­så Pe­ter Bo Hen­rik­sen af­vi­ser at kom­men­te­re den. Al­ler Me­dia A/S har ik­ke sva­ret på avi­sens hen­ven­del­se. Vi har valgt ik­ke kun at rej­se kra­vet mod Al­ler Me­dia, men og­så mod de tid­li­ge­re che­fre­dak­tø­rer, for­di f.eks. Kim Hen­nings­en sag­de un­der rets­sa­gen, at han ik­ke for­try­der si­ne hand­lin­ger Rol­le: It-spe­ci­a­list. An­sat i IBM fra 2007 til 2012, hvor IBM stod for drif­ten af det da­va­e­ren­de PBS. For­sy­ne­de Se og Hør med kre­dit­kort­transak­tio­ner 2008 til 2011. Kon­se­kvens: Blev hjem­sendt fra sit job som kon­su­lent for Nor­dea. Dom: Et år og seks må­ne­ders fa­engsel. 365.000 kro­ner blev be­slag­lagt. Kon­se­kvens: Stod uden job, da sa­gen rul­le­de og blev si­den sy­ge­meldt. Dom: Et års be­tin­get fa­engsel med prø­ve­tid på to år. Rol­le: Tid­li­ge­re nyheds­chef ved Se og Hør. Kon­se­kvens: For­lod job­bet som un­der­hold­nings­re­dak­tør på Ek­stra Bla­det Dom: Seks må­ne­ders be­tin­get fa­engsel og 120 ti­mers sam­fund­stje­ne­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.