’De øde­lag­de mit liv’

BT - - MILLIONKRAV EFTER SE OG HØR-SKANDALEN -

OVER­VÅ­GET for mit liv, og det skal straf­fes,« forta­el­ler Oli­ver Bjer­re­huus og for­kla­rer, hvor­dan uge­bla­dets me­to­der bå­de skab­te pro­ble­mer i pri­vat- og ar­bejds­li­vet.

»Det var de vil­de­ste, op­dig­te­de hi­sto­ri­er. På et tids­punkt be­skyld­te de mig og Si­mon Kvamm for at va­e­re pa­edo­fi­le. Det stak fuld­sta­en­dig af. Jeg har få­et øde­lagt som­mer­fe­ri­er, hvor jeg har stå­et med min ka­e­re­ste og set de mest van­vit­ti­ge for­si­der. Jeg har stå­et på Rigs­ho­spi­ta­let med min gravi­de ka­e­re­ste, og så har de plud­se­lig stå­et der med en fo­to­graf. Jeg har mi­stet sto­re de­le af mit ar­bej­de. Kun­der, der ik­ke vil ar­bej­de med mig,« for­kla­rer han med hen­vis­ning til sit mo­del­ar­bej­de.

I 2012 gik Oli­ver Bjer­re­huus per­son­ligt ind på Kø­ben­havns Po­li­ti­sta­tion for at an­mel­de Se og Hørs da­va­e­ren­de che­fre­dak­tør Kim Hen­nings­en for en for­si­de om, at han skul­le ha­ve va­e­ret på narko­af­vaen­ning.

»Det var jo ret al­vor­ligt, det han skrev ba­re for at sa­el­ge nog­le bla­de. Jeg øn­sker det bed­ste for den mand i dag, men den­gang øde­lag­de han mit liv.«

Oli­ver Bjer­re­huus til­fø­jer, at Se og Hør-sa­gen hel­dig­vis har haft en po­si­tiv ef­fekt. Fø­ler os kra­en­ket »Der er sket me­get rent me­di­e­e­tisk. Se og Hør tra­eng­te til at bli­ve sat ge­val­digt på plads, og i dag er al­ting fint. Jeg sy­nes, de har få­et styr på tin­ge­ne de­r­in­de.«

Fle­re af de kendte dan­ske­re som Cas­per Chri­sten­sen, Re­mee og Na­ser Kha­der, der er gå­et sam­men om sta­ev­nin­gen, er ik­ke vendt til­ba­ge på BTs hen­ven­del­se. San­ge­r­in­den Sa­se­li­ne Sø­ren­sen sva­rer kort, at hun vil la­de sa­gen kø­re sin gang uden for man­ge ud­ta­lel­ser i me­di­er­ne.

»Det er klart, vi fø­ler os kra­en­ket og hå­ber selv­føl­ge­lig, at der kom­mer en ret­fa­er­dig af­gø­rel­se.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.