’FANTASI-LAND’

BT - - MILLIONKRAV EFTER SE OG HØR-SKANDALEN -

STAEVNING Pi­hl­mann la­eg­ger ik­ke skjul på, at han er for­bav­set over mil­li­onkra­vet.

»Det er krav i en helt an­den klas­se, end vi er vant til at se her­hjem­me. Vi har en rets­prak­sis for tort for hen­holds­vis drab og vold­ta­egt på 10.000 og 75.000 kro­ner, og jeg no­te­rer mig, at de her per­so­ner me­ner sig be­ret­ti­get til et langt hø­je­re be­løb end et vold­ta­egtsof­fer og et drab­sof­fer. Det er helt ublu krav, og vi for­ven­ter en fri­fin­del­se,« si­ger Kå­re Pi­hl­mann.

Han hen­vi­ser til en lands­rets­af­gø­rel­se, hvor an­sat­te, der blev fil­met med skjult ka­me­ra og of­fent­lig­gjort i et lands­da­ek­ken­de me­die, fik en godt­gø­rel­se på mel­lem 10.000 og 20.000 kro­ner. En tung sag Hen­rik Qvortrup, der ind­led­te sam­ar­bej­det med tys-tys-kil­den i 2008, af­vi­ser li­ge­le­des at kom­men­te­re sta­ev­nin­gen selv. Men og­så hans ad­vo­kat Ar­vid An­der­sen un­drer sig.

»Jeg tviv­ler på, at hver en­kelt af sagsø­ger­ne har gjort sig dy­be­re over­vej­el­ser om, hvad det in­de­ba­e­rer at ind­le­de et søgs­mål i den stør­rel­ses­or­den. Det er en tung sag, de har ka­stet sig ud i, hvor man har rejst et stort krav og gjort det over for fi­re par­ter. Det er ik­ke en gra­tis om­gang, og går man hen og ta­ber sådan en sag, hvor man ik­ke har få­et fri pro­ces – end­nu – så skal man selv be­ta­le gil­det,« si­ger Ar­vid An­der­sen.

Han me­ner, at det bli­ver sva­ert at do­ku­men­te­re den kra­en­kel­se, de har va­e­ret ud­sat for. ’Imag­i­na­er kra­en­kel­se’ »Dy­best set er der ta­le om en imag­i­na­er kra­en­kel­se, hvor man kra­e­ver en øko­no­misk kom­pen­sa­tion, men det er ik­ke nok, at man i baks­pej­let fø­ler sig over­vå­get. Man skal kon­kret kun­ne do­ku­men­te­re, at der er sket en ulov­lig over­våg­ning, og at det er no­get, der be­la­ster hver en­kelt af de sagsøg­te. Det er de vel­kom­ne til at for­sø­ge at do­ku­men­te­re,« si­ger han.

Det sam­le­de krav på 4,7 mil­li­o­ner kro­ner fra de 19 per­so­ner er iføl­ge ad­vo­ka­ten skudt helt ved si­den af ski­ven.

»Sådan et krav er fuld­sta­en­dig fan­ta­siland.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.