53.000 er flyt­tet fra land­di­strik­ter­ne på ba­re 10 år

BT - - NYHEDER -

LAND OG BY »Vi har fak­tisk al­drig dis­ku­te­ret, om vi skul­le flyt­te her­u­de­fra,« si­ger Rik­ke Dam­gaard Ho­u­ni­sen og kig­ger på sin mand, Jo­hn Dam­gaard Ho­u­ni­sen. Han ryster på ho­ve­d­et. De bor i Thors­min­de, en lil­le ve­stjysk fi­sker­by med 355 ind­byg­ge­re, som ba­lan­ce­rer på kan­ten af Sdr. Nis­sum Fjord ud til et stort og ma­eg­tigt Vester­hav.

Men for søn­nen Ti­no Dam­gaard Ho­u­ni­sen på 17 år er det an­der­le­des. Han er glad for Thors­min­de, men kan ik­ke fo­re­stil­le sig at flyt­te her­ud igen, når han har ta­get en ud­dan­nel­se.

»Det er for småt, og der er hver­ken vug­ge­stue el­ler sko­le. Det bli­ver for bøv­let,« si­ger han.

Og det ind­kaps­ler me­get godt én af de ud­for­drin­ger, som de dan­ske lan­d­om­rå­der har stå­et over for i man­ge år: De un­ge flyt­ter til de stør­re by­er for at ud­dan­ne sig, og stør­ste­delen flyt­ter ik­ke hjem igen for at stif­te fa­mi­lie.

I alt har land­di­strik­ter­ne mi­stet knap 53.000 ind­byg­ge­re si­den 2007. I sam­me pe­ri­o­de er hver fem­te af Thors­min­des ind­byg­ge­re flyt­tet fra by­en, sko­len er luk­ket, og bus­sen er holdt op med at kø­re her­ud i we­e­ken­den.

Thors­min­de tje­ner godt på de turi­ster, der kom­mer i som­mer­hal­vå­ret, men frem for alt er det en fi­sker­by. Kut­ter­ne for­svin­der En­gang hu­se­de by­en to virk­som­he­der, der eks­por­te­re­de fisk, men den ene gik ne­denom og hjem un­der kri­sen, li­ge­som hav­nens skib­støm­rer og­så luk­ke­de sin virk­som­hed.

Hav­nen hav­de sin stor­heds­tid i mid­ten af 1990er­ne, hvor der var 70 ak­ti­ve kut­te­re i Thors­min­de, og de om­sat­te for na­e­sten 100 mio. kro­ner. I dag er der kun 12-14 ak­ti­ve kut­te­re til­ba­ge, som om­sa­et­ter for 35-40 mio. kro­ner. Man­ge fi­ske­re buk­ke­de un­der i lø­bet af fi­nanskri­sen.

Og net­op kri­sen var sam­men med kom­mu­nal­re­for­men i 2007 med­vir­ken­de til, at man­ge men­ne­sker ryk­ke­de øst­på mod de stør­re by­er.

»Kri­sen og re­for­men bli­ver for land­di­strik­ter­ne den per­fek­te ne­ga­ti­ve storm,« si­ger kom­mu­nal­for­sker ved Dan­marks Me­die- og Jour­na­list­højsko­le Ro­ger Buch, og hen­ty­der til det be­greb, at en sja­el­den kom­bi­na­tion af om­sta­en­dig­he­der for­va­er­rer en si­tu­a­tion dra­stisk.

I 2007 blev 271 kom­mu­ner lagt sam­men til 98 stør­re kom­mu­ner, og for Thors­min­de be­tød det, at by­en blev del af en ny Holste­bro Kom­mu­ne, der blev lagt sam­men af tre min­dre. Det be­tød og­så, at der blev la­en­ge­re til rå­d­hu­set og sko­len, og at bus­pla­nen fik fa­er­re af­gan­ge til og fra Thors­min­de. Så kom kri­sen Da fi­nanskri­sen i 2008 bul­dre­de ind over Danmark, blev de nye og stør­re kom­mu­ner øko­no­misk pres­se­de med hen­syn til at få de nye struk­tu­rer til at fun­ge­re, som de først li­ge var be­gyndt at byg­ge op året for­in­den. I 2010 var ar­bejds­løs­he­den på sit hø­je­ste med 6,2 pct. af ar­bejds­styr­ken uden job. I 2012 var den na­e­sten li­ge så høj igen.

Nog­le af dem, der mi­ste­de de­res job i Thors­min­de, var de an­sat­te hos den fi­ske­eks­por­tør, der måt­te luk­ke, og på de kut­te­re, der ik­ke la­en­ge­re hav­de råd til at fi­ske. Fa­mi­li­er flyt­ter

Jo­hn og Rik­ke Dam­gaard Ho­u­ni­sen forta­el­ler hjem­me på Fjord­va­en­get, at der i de år er flyt­tet man­ge bør­ne­fa­mi­li­er fra by­en. Men de­res egen fa­mi­lie blev bo­en­de, og for­de­le­ne op­ve­jer sta­dig ulem­per­ne.

»Når jeg åb­ner dø­ren om mor­ge­nen, kan jeg hø­re ha­vet el­ler fjor­den. Det er de helt ro­li­ge, ba­sa­le ting, der ta­el­ler,« si­ger Rik­ke Dam­gaard Ho­u­ni­sen.

For dem hand­ler det om til­knyt­ning, om at hø­re til og at ha­ve hjem­me.

Og selv om det er nemt at ma­er­ke på Ti­no Dam­gaard Ho­u­ni­sen, den ae­ld­ste søn på 17, at han og­så fø­ler sig hjem­me i Thors­min­de, ser han an­der­le­des på det end si­ne fora­el­dre.

»Jeg har ik­ke lyst til at flyt­te her­fra li­ge nu, men det er for småt til, at jeg vil flyt­te til­ba­ge, når jeg har få­et en ud­dan­nel­se,« si­ger han.

Li­ge nu går han i 1. g på han­dels­sko­len i Holste­bro. Han ta­ger bus­sen hver mor­gen kl. 6.20 for at nå frem fem kvar­ter se­ne­re, kl. 7.35. Om ef­ter­mid­da­gen er han først hjem­me kl. 15.30 el­ler kl. 17. Han spil­ler fod­bold i Ul­f­borg, men hans mor må hen­te ham, for­di der ik­ke går en bus hjem. Ti­no Dam­gaard Ho­u­ni­sen har al­le­re­de ta­get sit kø­re­kort, og når han til na­e­ste år bli­ver 18, kan han en­de­lig selv kø­re frem og til­ba­ge fra sko­le og fod­bold. Indtil da må fora­el­dre­ne kø­re ham.

»Men det gør vi ger­ne,« si­ger hans mor:

»Det er jo ik­ke vo­res børns skyld, at vi har be­stemt, at vi skal bo her­u­de.« Un­der­skud hos køb­man­den I we­e­ken­der­ne ar­bej­der Ti­no Dam­gaard Ho­u­ni­sen hos Thor­min­des køb­mand, som er by­ens sam­lings­sted. Men bu­tik­ken kø­rer med un­der­skud om vin­te­r­en, når der er fa­er­re­st turi­ster.

»At køb­man­den skul­le luk­ke, vil­le nok va­e­re det va­er­ste, der kun­ne ske,« si­ger Jo­hn Dam­gaard Ho­u­ni­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.