Kø­ben­havn er ble­vet de ri­ges by

BT - - NYHEDER -

Selv om ny­byg­ge­ri­et i Kø­ben­havn slår al­le re­kor­der, får de dår­ligst stil­le­de kø­ben­hav­ne­re ik­ke no­get ud af de man­ge nye bo­lig­byg­ge­ri­er. Det skri­ver Po­li­ti­ken.

Sam­ti­dig har de velstil­le­de kø­ben­hav­ne­re og en stor grup­pe af li­ge så velstil­le­de til­flyt­te­re ta­get for sig bå­de af de nye bo­li­ger og af dem, der bli­ver le­di­ge i den ek­si­ste­ren­de bo­lig­mas­se. Det vi­ser en rap­port fra Sta­tens Byg­ge­forsk­nings­in­sti­tut, som og­så vi­ser, at de dår­ligst stil­le­de kø­ben­hav­ne­res bo­lig­stan­dard i sto­re tra­ek er den sam­me som for 10 år si­den.

»Vi er ved at få et Kø­ben­havn, hvor de fat­tig­ste bli­ver skub­bet helt ud af bo­lig­mar­ke­det, og hvor dem, der så al­li­ge­vel for­sø­ger at kla­re sig, må le­ve med en bo­lig­si­tu­a­tion, som vi i dag vil kal­de uac­cep­ta­bel«, si­ger Hans Skif­ter An­der­sen, ad­jun­ge­ret pro­fes­sor fra Sta­tens Byg­ge­forsk­nings­in­sti­tut.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.