Ban­de­d­rab fik fora­el­dre­ne til at in­vol­ve­re sig ak­tivt

BT - - NYHEDER -

Det stør­ste pro­blem er, at der ik­ke er no­get lo­kal­po­li­ti la­en­ge­re. Der er in­gen lo­kal­be­tjen­te, der går ud og snak­ker med dren­ge­ne Anet­te Thaulow (R) Og­så en ra­ek­ke per­so­ner med er­fa­ring i kon­flikt­løs­ning har iføl­ge lo­kal­po­li­ti­ke­ren va­e­ret med til at få vå­ben­hvi­len i stand, in­den den kun­ne en­de­ligt ind­gås i we­e­ken­den i et lo­ka­le hos Is­la­misk Tros­sam­fund på Dort­hea­vej. I sam­me for­bin­del­se blev der holdt en fa­el­les de­mon­stra­tion i søn­dags på Blå­gårds Plads, hvor den tid­li­ge­re ga­de­plans­me­d­ar­bej­der i net­va­er­ket Fa­ed­re­grup­pen på Nør­re­bro, Kha­lid al-Su­bei­hi, var en cen­tral om­drej­nings­fi­gur på sce­nen.

»In­den mø­det i søn­dags har vi holdt en mas­se ind­le­den­de mø­der. Men den pro­ces kan jeg ik­ke forta­el­le dig om. Vi øn­sker ik­ke, at der er no­gen, der skal ta­ge ae­ren for no­get. Det hand­ler om nog­le fa­el­les ini­ti­a­ti­ver, der er op­stå­et i beg­ge lej­re. Det er ren ci­vil igangs­a­et­tel­se af di­a­log. Det star­te­de i Ting­b­jerg, hvor vi sad og blev eni­ge om, at nu er det fora­el­dre­ne, der skal på ba­nen og har an­sva­ret. Så har der va­e­ret fle­re fra Ting­b­jerg ov­re i Mjøl­ner­par­ken, og der har va­e­ret no­gen fra Blå­gård ov­re i Ting­b­jerg, og nog­le fra Mjøl­ner­par­ken har og­så va­e­ret af sted, så der har va­e­ret fora­el­dre på for­skel­li­ge fron­ter, som har va­e­ret i gang med at ska­be di­a­log,« forta­el­ler Anet­te Thaulow, der ik­ke øn­sker at kom­me na­er­me­re ind på, hvor­dan vå­ben­hvi­len kon­kret er for­hand­let på plads. Man kan kom­me med 27 pak­ker (ban­de­pak­ker, red.), men det nyt­ter in­tet, hvis ik­ke man ind­dra­ger fora­el­dre­ne

»Ban­der­ne har ik­ke til­lid til po­li­ti­et. De ken­der ik­ke po­li­ti­fol­ke­ne – det er nye an­sig­ter hver dag. Det stør­ste pro­blem er, at der ik­ke er no­get lo­kal­po­li­ti la­en­ge­re. Der er in­gen lo­kal­be­tjen­te, der går ud og snak­ker med dren­ge­ne. De ser be­tjen­te­ne som fjen­der, for­di de ken­der dem ik­ke, og de bli­ver kro­p­s­vi­si­te­ret hver gang. De dan­ske dren­ge går fri, mens de uden­land­ske dren­ge bli­ver vi­si­te­ret hver gang. Til­li­den til po­li­ti­et skal genop­ret­tes, så de kan kom­me på for­navn med dren­ge­ne og vi­de, hvad de­res fora­el­dre hed­der,« si­ger Anet­te Thaulow. Løs­nin­gen skal kom­me ne­de­fra »Men pro­ble­mer­ne skal lø­ses ne­de­fra. Nu må fora­el­dre­ne sen­de et sig­nal om, at de går i di­a­log på kryds og tva­ers af al­le mu­li­ge skel. Dren­ge­ne i ban­der­ne skal for­stå, at nu er det nok. Der skal ik­ke dra­e­bes fle­re uskyl­di­ge. Man kan kom­me med 27 pak­ker, men det nyt­ter in­tet, hvis ik­ke man ind­dra­ger fora­el­dre­ne,« si­ger hun.

Iføl­ge lo­kal­po­li­ti­ke­ren øn­sker 99 pct af de me­ni­ge ban­de­med­lem­mer ik­ke at sky­de på mod­par­ten, men bli­ver tru­et til det af magt­ful­de ban­de­le­de­re.

»De me­ni­ge sol­da­ter øn­sker at kom­me va­ek fra det. De har ba­re ik­ke va­er­k­tø­jer­ne til det,« si­ger Anet­te Thaulow.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.