Carl Holst fik hja­elp af KL til pri­vat sag

BT - - NYHEDER -

POLITIK Eks­mi­ni­ster Carl Holst (V) fik hja­elp af Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning, KL, i sin pri­va­te strid med Re­gion Syd­dan­mark. Det skri­ver TV2, der i af­tes vi­ste do­ku­men­ta­ren ’En rig­tig møgs­ag’ om sa­gen. Iføl­ge TV2 fik Carl Holst bi­stand fra KL i 2015, på trods af at han på det tids­punkt ik­ke var til­knyt­tet hver­ken re­gion el­ler kom­mu­ne.

»Det hø­rer jo in­gen ste­der hjem­me. Carl Holst har en pri­vat sag kø­ren­de med Re­gion Syd­dan­mark, og den har KL jo in­gen ver­dens an­del i og skal ik­ke blan­des ind i det.

Hvis man har ydet juri­disk bi­stand, er det jo helt ude i ham­pen,« si­ger Jes­per Ki­el, be­sty­rel­ses­med­lem i KL og med­lem af by­rå­det i Svend­borg, til TV2.

Carl Holst var re­gions­rå­ds­for­mand i Re­gion Syd­dan­mark fra 2007 til 2015, hvor han blev valgt til Fol­ke­tin­get for Ven­stre.

Her for­lod han dog po­sten efter en stri­be sa­ger, hvor re­gio­nen hav­de af­holdt ud­gif­ter til ting som me­di­e­tra­e­ning, dob­belt­af­løn­ning og løn til en an­sat, der ar­bej­de­de for Carl Holsts valg­kampag­ne.

Det før­te til, at Re­gion Syd­dan­mark åb­ne­de en sag mod Carl Holst, hvor­ef­ter han iføl­ge TV2 hen­vend­te sig til KL-direktør Kri­sti­an Wen­del­boe for at få rå­d­giv­ning. Re­gio­nen har si­den hen valgt ik­ke at rej­se en er­stat­nings­sag mod Carl Holst. Nødt til at gø­re, hvad chef sag­de En tid­li­ge­re me­d­ar­bej­der i KL forta­el­ler til TV2, at han blev sat til at hja­el­pe Carl Holst. Or­dren kom iføl­ge me­d­ar­bej­de­ren fra Kri­sti­an Wen­del­boe.

»Jeg føl­te, jeg var nødt til at gø­re, hvad min chef sag­de, selv om jeg vid­ste, det lå uden for KLs in­ter­es­ser,« si­ger han til TV2.

KL-me­d­ar­bej­de­ren vur­de­rer selv, at hans hja­elp sva­rer til, at Carl Holst af egen lom­me skul­le ha­ve be­talt for 150 ti­mers ar­bej­de.

Kri­sti­an Wen­del­boe af­vi­ser over for TV2, at han skul­le ha­ve sat an­sat­te til at hja­el­pe Ven­stre-po­li­ti­ke­ren.

»Jeg har ik­ke gi­vet en or­dre om at yde per­son­lig juri­disk rå­d­giv­ning til Carl Holst. Det lig­ger ik­ke in­den for KL’s vir­ke og in­ter­es­se.

Jeg kan slå helt fast, at der ik­ke er fo­re­gå­et per­son­lig, juri­disk rå­d­giv­ning til Carl Holst på min or­dre,« skri­ver Kri­sti­an Wen­del­boe i et ind­la­eg på KL’s hjem­mesi­de.

Pro­fes­sor i øko­no­mi­sty­ring på Aal­borg Uni­ver­si­tet, Per Ni­ko­laj Bukh, un­drer sig over Kri­sti­an Wen­del­bo­es age­ren.

»Det kan i nog­le øj­ne godt se ud som en ven­ne­tje­ne­ste. Det kan man ik­ke ude­luk­ke, at nog­le fø­ler.

Kri­sti­an Wen­del­boe bur­de va­e­re klar over, at det kun­ne se dår­ligt ud at hja­el­pe Carl Holst, som han ken­der i for­vej­en,« si­ger han til TV2.

Den tid­li­ge­re re­gions­rå­ds­for­mand tog or­lov efter skan­da­ler­ne i 2015, men vend­te i 2016 til­ba­ge i Fol­ke­tin­get, hvor han blandt an­det er kom­mu­nal­ord­fø­rer for Ven­stre.

Carl Holst øn­sker ik­ke at kom­men­te­re sa­gen over for Ritzau, men hen­vi­ser til sin ad­vo­kat, da sa­gen dre­jer sig om juri­disk rå­d­giv­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.