Scrabb­le-stjer­ne ta­get i at sny­de i spil

BT - - NYHEDER -

Sim­mons til­fø­jer: »Jeg har sagt fra star­ten, at in­gen er ha­e­vet over mi­stan­ke, og jeg har sam­ar­bej­det fuldt ud un­der un­der­sø­gel­sen af min ad­fa­erd.«

Iføl­ge Elie Dangoor har Sim­mons va­e­ret en va­e­sent­lig ak­tør i spil­lets ud­vik­ling, og sa­gen er »en stor skuf­fel­se«, da han er vel­lidt i Scrabble­mil­jø­et:

»Vi blev nødt til at gø­re no­get, for in­gen er stør­re end spil­let.«

Iføl­ge The Ti­mes plan­la­eg­ger Al­lan Sim­mons at kon­cen­tre­re sig om »vig­ti­ge­re ting i li­vet.« Men er der vig­ti­ge­re ting i li­vet, sy­nes avi­sen at spør­ge? Al­lan Sim­mons er født i Vi er ble­vet nødt til at gø­re no­get, for in­gen er stør­re end spil­let 1957 og har va­e­ret for­mand for den na­tio­na­le for­e­ning af Scrabb­le-spil­le­re. Sim­mons har vun­det det bri­ti­ske mester­skab fi­re gan­ge og det skot­ske mester­skab tre gan­ge.

Scrabb­le er et bra­et­spil, der spil­les af to til fi­re per­so­ner. Hver spil­ler dan­ner ord, der ha­en­ger sam­men på kryds og tva­ers, og som gi­ver så man­ge po­int som mu­ligt.

I Danmark ken­des spil­let og­så som »Krible­kryds«.

Scrabb­le spil­les i sto­re de­le af ver­den, og for­de­lin­gen af bog­sta­ver og de­res po­intva­er­di­er skif­ter fra sprog til sprog. Så­le­des gi­ver bog­sta­vet »C« i den dan­ske ud­ga­ve ot­te po­int, men i en­gel­ske ud­ga­ver gi­ver det kun tre po­int. Det­te skyl­des na­tur­lig­vis, at det an­ven­des langt me­re i en­gel­ske ord end i dan­ske. I 2010 blev en ud­ga­ve af Scrabb­le lan­ce­ret til smartp­ho­nes un­der nav­net Word­feud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.