Ulig­he­den tog end­nu et nøk op

BT - - NYHEDER -

Der er ble­vet lidt stør­re for­skel mel­lem rig og fat­tig i Danmark. Gi­ni-ko­ef­fi­ci­en­ten, der må­ler ulig­hed i ind­kom­ster, er nem­lig ste­get en anel­se sid­ste år.

Det vi­ser en ny op­gø­rel­se fra Dan­marks Sta­ti­stik.

Gi­ni-ko­ef­fi­ci­en­ten end­te på 29,01 i 2016, en stig­ning på 0,22 po­int. Tal­let fun­ge­rer på den må­de, at hvis det er nul, har al­le helt sam­me ind­komst. Og hvis det er 100, så ejer én per­son al ind­komst.

År­sa­gen skal bå­de fin­des i be­slut­nin­ger truf­fet i stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sens (V) re­ge­rings­pe­ri­o­de, og be­slut­nin­ger truf­fet un­der for­ga­en­ge­ren Hel­le Thor­ningS­ch­midt (S). Det vur­de­rer Mads Lund­by Han­sen, der er che­fø­ko­nom for den li­be­ra­le ta­en­ket­ank Cepos.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.