De­ep Purp­le i per­le­hu­mør

BT - - KULTUR -

KONCERT

’De­ep Purp­le’ Val­by Hal­len, man­dag af­ten ***** *

så kun­ne man el­lers der­fra blot ny­de dis­se va­er­di­ge ve­te­ra­ner de­le ud af de­res be­trag­te­li­ge mu­si­kal­ske over­skud på flot­te­ste fa­con.

Hvad en­ten det gjaldt klas­si­ske tid­lø­se tor­den­ma­ni­fe­ster som swin­gen­de ’Stran­ge Kind Of Wo­man’, le­ge­sy­ge ’La­zy’, pragt­ful­de ’Per­fect Stran­gers’ og – ja, ja – den dér med røg­ud­vik­lin­gen over ga­de­ka­e­ret. Ja­men, for fan­den da! El­ler fi­re san­ge fra det­te års ’In­fi­ni­te’-al­bum så for­nemt tur­ne­re­de og vel­spil­le­de, at man til­freds fem år­ti­er og 20 al­bum in­de i De­ep Purp­les kar­ri­e­re kon­sta­te­rer, at de i høj grad sta­dig er en mu­si­kalsk le­ven­de or­ga­nis­me, og at de ny­der at va­e­re det.

Jeg hø­rer ind imel­lem folk, jeg med stør­ste for­nø­jel­se vil­le kal­de det sam­me som di­ver­se gra­ve­red­ska­ber op i de­res åb­ne an­sig­ter, be­sva­e­re sig over, at 72 åri­ge Ian Gil­lan ik­ke la­en­ge­re har den stem­me, han er født med, mens de tå­re­va­e­det min­des hans skri­ge­ri på ’Child In Ti­me’ på 47 år gam­le ’De­ep Purp­le In Ro­ck’.

Ian syn­ger sta­dig glim­ren­de og mod­sat an­dre al­dren­de san­ge­re, jeg kun­ne na­ev­ne, syn­ger Gil­lan det, han sta­dig KAN – i ste­det for at prø­ve på det, han IK­KE la­en­ge­re ev­ner.

Den of­te så ud­ska­eld­te le­ad­gu­i­ta­rist Ste­ve Mor­se var af­te­nens helt sto­re op­le­vel­se. Han le­ve­re­de samt­li­ge si­ne so­li med for­bil­led­lig fe­e­ling og ti­m­ing.

Ja, så godt var det sgu’. Det var en dej­lig af­ten og skul­le det bli­ve den sid­ste af slagsen fra De­ep Purp­le her i lan­det? Ja­men, så si­ger man tak … og gan­ger det med 1.000.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.