Mark­le klar til at bli­ve prin­ses­se

BT - - TV -

Når den ame­ri­kan­ske tv-se­rie ’Su­its’ ven­der til­ba­ge på ska­er­men, bli­ver det uden den 36-åri­ge af­ro­a­me­ri­kan­ske sku­e­spil­ler. I ste­det ty­der det på, at Meg­han Mark­le gør sig klar til at bli­ve en del af det en­gel­ske kon­ge­hus. Det skri­ver Us We­e­kly.

Det ame­ri­kan­ske uge­blad be­kra­ef­ter nem­lig, at hver­ken Meg­han Mark­le el­ler kol­le­ga­en Pa­tri­ck J. Adams ven­der til­ba­ge til den sy­ven­de sa­e­son af ’Su­its’.

Meg­han Mark­le og prins Har­ry har va­e­ret ka­e­re­ster si­den som­me­ren 2016. Og li­ge si­den har bri­ti­ske og ame­ri­kan­ske me­di­er spe­ku­le­ret i en snar­lig kon­ge­lig for­lovel­se mel­lem den rød­hå­re­de prins og den mørklø­de­de sku­e­spil­le­rin­de.

Sid­ste ef­ter­år ud­send­te prins Har­ry en pres­se­med­del­el­se, hvor han be­kra­ef­te­de for­hol­det til Meg­han Mark­le. Her gav han sta­er­kt ud­tryk for sin skuf­fel­se over, han ik­ke hav­de kun­net be­skyt­te sin ka­e­re­ste mod ra­cis­me og se­xis­me.

Se­ne­re for­tal­te prin­sens ka­e­re­ste om for­hol­det i det ame­ri­kan­ske uge­blad Va­ni­ty Fair, hvor hun ud­tal­te, at de var et par, og at de var fo­rel­ske­de. Men først i sep­tem­ber vi­ste de sig hånd i hånd til In­vi­ctus Ga­mes. Og nu har Meg­han Mark­le alt­så til­sy­ne­la­den­de truk­ket sig fra den se­rie, hun har va­e­ret en del af si­den 2011.

Men hvor­når par­ret for­lover sig, vil kun ti­den

vi­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.