SLUT MED GOLF I US

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

INTERVIEW Det har lig­get i luf­ten et styk­ke tid. Men i en snak med BT på en skrat­ten­de te­le­fon­for­bin­del­se til Du­bai, hvor Sø­ren Kjeld­sen af­slut­ter sin 2017-sa­e­son med del­ta­gel­se i ’Wor­ld Tour Cham­pions­hip’, slår gol­f­spil­le­ren fast, at hans flirt med den ame­ri­kan­ske PGA Tour er på re­tra­e­te. »For mit ved­kom­men­de er det slut med golf på fuld tid i USA,« si­ger den 42-åri­ge dan­sker og til­fø­jer:

»Jeg kom­mer ik­ke til at rej­se der­over så tit, som til­fa­el­det har va­e­ret i år. Det har sim­pelt­hen va­e­ret for hårdt.«

Sø­ren Kjeld­sen un­der­stre­ger dog, at det var en drøm, der gik i op­fyl­del­se, da han fra årets be­gyn­del­se fik chan­cen for at prø­ve ta­len­tet af i frem­me­de om­gi­vel­ser.

»Jeg har la­ert ba­ner­ne og ni­veau­et der­ov­re at ken­de. Fak­tum er, at det har va­e­ret godt for mig per­son­ligt og spil­le­ma­es­sigt at bli­ve te­stet. Nu har jeg prø­vet det, og jeg be­hø­ver ik­ke at prø­ve det igen. Kon­klu­sio­nen er, at det er på Eu­ro­pe­an Tour, jeg pri­ma­ert skal spil­le frem­over,« si­ger han. Vil til­ba­ge i top-50 I lø­bet af 2017 er han da­let fra num­mer 48 til en øje­blik­ke­lig pla­ce­ring som num­mer 101 på ver­dens­rang­li­sten.

»Jeg vil jo ger­ne op i top-50 igen, og jeg ser go­de mu­lig­he­der for, at mis­sio­nen lyk­kes. I så fald vil jeg igen va­e­re di­rek­te in­de i de sto­re tur­ne­rin­ger, og det er helt klart der­hen, mi­ne am­bi­tio­ner går,« si­ger Sø­ren Kjeld­sen, der ka­rak­te­ri­se­rer 2017 som ’me­get spe­ci­elt’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.