A PÅ FULD TID

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

»Alt i alt har det va­e­ret et fantastisk spa­en­den­de år med tur­ne­rings­ak­ti­vi­tet på bå­de PGA Tour og Eu­ro­pe­an Tour. Det har va­e­ret ud­for­dren­de at få chan­cen i USA, og jeg er ut­ro­lig glad for at ha­ve prø­vet det af. Men sam­ti­dig må jeg si­ge, at jeg er glad for, at jeg ik­ke skal fort­sa­et­te med det. Efter jeg i slut­nin­gen af som­me­ren er kom­met til­ba­ge til tur­ne­rin­ger­ne i Eu­ro­pa, har jeg følt mig ek­stra in­spi­re­ret.«

»Det bla­e­ste en del fre­dag, hvor jeg hav­de to dår­li­ge hul­ler. Men bort­set fra det er jeg ud­ma­er­ket til­freds med min pra­e­sta­tion. Det var be­stemt god­kendt, at jeg hen­te­de en FAKTA OM KJELDSENS SA­E­SON

- LÅ NUM­MER 48 - KLAREDE IK­KE CUTTET

på ver­dens­rang­li­sten ved årets be­gyn­del­se i ja­nu­ar og fe­bru­ar må­neds fi­re før­ste tur­ne­rin­ger på PGA Tou­ren

- EROBREDE VED PGA-TURNERINGEN

’Dell Te­ch­no­lo­gies Match Play’ i marts en fem­te­plads og årets stør­ste pen­ge­pra­e­mie (276.386 eu­ro) - måt­te i årets sid­ste Ma­jor, US PGA Cham­pions­hip i au­gust, nø­jes med en pla­ce­ring som num­mer 106 og en pen­ge­pra­e­mie på 2.535 eu­ro num­mer 36 og 37 ved Ma­jor-tur­ne­rin­ger­ne ’Ma­sters Tour­ne­ment’ og ’Open Cham­pions­hip’ ude i syv uger med rygska­de; fra ’Ma­de in Den­mark’ i au­gust til ’An­da­lucia Val­der­ra­ma Ma­sters’ i ok­to­ber en 12. plads ved Eu­ro­pe­an Tour-turneringen ’Ned­bank Golf Chal­len­ge’ i Syd­afri­ka og lig­ger nu num­mer 101 på ver­dens­rang­li­sten

- BLEV HEN­HOLDS­VIS - VAR I EFTERÅRET - EROBREDE I WE­E­KEN­DEN - AF­SLUT­TER I DEN­NE UGE

sin sa­e­son ved Eu­ro­pe­an Tour-turneringen ’Wor­ld Tour Cham­pions­hip’ i Du­bai sam­let 12. plads. Jeg var glad for den må­de, jeg spil­le­de på, og at jeg efter min lan­ge pau­se (rygska­de, red.) igen kan le­ve­re golf på højt ni­veau.«

»Jeg hav­de nog­le uger, hvor det var rig­tig skidt. Det vi­ste sig, at det var en disk, der skul­le he­le. År­sa­gen til ska­den er al­min­de­ligt slid. Jeg har jo dag efter dag på tra­e­nings­ba­nen, og un­der kon­kur­ren­ce i ef­ter­hån­den man­ge år, stå­et i sam­me for­over­bø­je­de stil­ling. Krop­pen har åben­bart syn­tes, at det var li­ge ri­ge­ligt. Jeg må desva­er­re in­drøm­me, at jeg gen­nem åre­ne har gjort for lidt ud af at la­ve kon­traø­vel­ser. Fremad­ret­tet må jeg tra­e­ne den mod­sat­te vej, for at ska­den ik­ke kom­mer til at dril­le igen.«

»Efter Wor­ld Tour Cham­pions­hip, der spil­les i slut­nin­gen af ugen i Du­bai, og hvor jeg fø­ler mig godt kla­edt på til at kun­ne op­nå et nyt godt re­sul­tat, hol­der jeg en pau­se, indtil jeg ind­le­der 2018 i be­gyn­del­sen af ja­nu­ar i Syd­afri­ka. Pla­nen er, at jeg i tur­ne­rings­pau­sen blandt an­det eva­lu­e­rer min 2017-sa­e­son og fort­sa­et­ter den fy­si­ske tra­e­ning, jeg har va­e­ret i gang med de se­ne­ste par må­ne­der.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.