Zla­tan spø­ger

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SKYGGEN AF Z

»Fø­lel­ser­ne … Det er sva­ert at få det til at syn­ke ind. Jeg er så me­get in­de i min egen ver­den,« sag­de 54-åri­ge An­der­s­son, som har stå­et i spid­sen for Sve­ri­ge si­den EM i 2016, og som har ført vo­res na­bobland gen­nem en VM-kva­li­fi­ka­tion med sva­e­re mod­stan­de­re som Frank­rig, Hol­land og Ita­li­en. Han fort­sat­te ef­terta­enk­somt: »Jeg bli­ver nok me­re rørt af at se an­dre, der bli­ver rørt ... Da jeg så Gra­nen (an­fø­rer An­dreas Granq­vist, red.) i går ... Det var sid­ste chan­ce for man­ge af spil­ler­ne for at kom­me med til et VM. Det var hef­tigt. De­res re­ak­tion ... Det var hef­tigt,« sag­de An­der­s­son.

Til gen­ga­eld var den sven­ske land­stra­e­ner me­re kold og kon­tant, da spørgs­må­le­ne på pres­se­mø­det spo­re­de ind på den sto­re ele­fant, der al­tid er i rum­met i snak­ken om det sven­ske lands­hold, Zla­tan Ibra­him­ovic.

Den sto­re sven­ske an­grebs­le­gen­de har ik­ke spil­let en land­skamp, si­den han tak­ke­de af på lands­hol­det efter EM i 2016. An­der­s­son men­te der­for, at det var respekt­løst af jour­na­li­ster­ne at stil­le spørgs­mål om Ibra­him­ovic, som er Sve­ri­ges mest scoren­de lands­holds­spil­ler i hi­sto­ri­en med 62 land­skamps­mål i 116 kam­pe. Hvor­for fan­den skal vi … »Zla­tan er vo­res stør­ste spil­ler gen­nem ti­den. Men Zla­tan har valgt ik­ke at va­e­re med. Hvor­for fan­den skal vi snak­ke om ham, når han ik­ke er med. Det er ir­ri­te­ren­de at snak­ke om en spil­ler, som ik­ke var med på et hold, som har gjort det fantastisk. Men Zla­tan er jo fantastisk på al­le må­der,« sag­de An­der­s­son.

Ibra­him­ovic-lej­ren var selv med til at pu­ste til Zla­tan-glø­de­r­ne, da Man­che­ster Uni­ted-an­gri­be­rens man­ge­åri­ge agent, Mi­no Rai­o­la, efter kam­pen mod Ita­li­en meld­te ud, at han ger­ne ser sin kli­ent på Sve­ri­ges lands­hold til som­mer.

»Hvis det er op til mig, så le­ve­rer jeg ham per­son­ligt,« skrev han i en sms til den sven­ske avis Expres­sen.

Evigt selvsik­re Ibra­him­ovic kun­ne da hel­ler ik­ke dy sig for at sa­et­te sig selv i fo­kus efter VM-tri­um­fen, da han på de so­ci­a­le me­di­er lag­de et bil­le­de ud af de jub­len­de sven­ske spil­le­re med tek­sten ’We are Zwe­den’.

Jan­ne An­der­s­son kun­ne i øv­rigt med­dele, at en af de nye pro­fi­ler, mat­chvin­de­ren fra den før­ste kamp mod Ita­li­en, Jakob Jo­hans­son, som ud­gik med en kna­eska­de i Mila­no, er tvivl­s­om til det kom­men­de VM.

»Han har få­et en kors­bånds­ska­de, så han er nok ude i et halvt år. Det er va­el­dig trist, men jeg hå­ber, at han kan nå det,« sag­de land­stra­e­ne­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.