Den sjove kvin­de, der kun­ne selv

Vi­cki Ber­lin kun­ne ik­ke kom­me ind på Sta­tens Te­a­ter­sko­le, men ud­dan­ne­de sig pri­vat og har haft stor suc­ces i fle­re revy­er

BT - - NAVNE - 40 ÅR I MOR­GEN Jakob Ste­en Ol­sen | jso@ber­ling­s­ke.dk

Vi­cki Ber­lin duk­ke­de for al­vor op i dan­sker­nes be­vidst­hed, da hun med­vir­ke­de i livs­stils­sa­ti­re­se­ri­en ’Tje­ne­sten – nu på TV’ på DR2 i 2007. Ik­ke mindst gjor­de hun sig ga­el­den­de i de fast til­ba­ge­ven­den­de pa­ro­di­er på TV2s kri­mi­hel­tin­de An­na Pi­hl, som – selv­føl­ge­lig – hed Han­na Bue. Den lys­hå­re­de pi­ge med de smal­le, le­ven­de øj­ne var sjov. Og hun hav­de et en­stå­en­de øre for at fan­ge og pa­ro­di­e­re al­ver­dens ty­per i ti­den.

Vi­cki Ber­lin var avan­ce­ret fra ra­dio­sa­ti­re, hvor ’Tje­ne­sten’ var ud­kla­ek­ket. Pi­gen fra Es­per­ga­er­de hav­de efter ung­doms­sko­lens ro­ck­mu­si­cals for­søgt at kom­me ind på Sta­tens Te­a­ter­sko­le fem gan­ge – uden held. I ste­det fi­nan­si­e­re­de hun selv sin ud­dan­nel­se på en pri­vat sko­le, vel vi­den­de at hun var bag­ud på po­int. Hel­dig­vis kun­ne hun selv, hun stil­le­de op i DM i stan­dup og blev num­mer tre, og det har he­le vej­en hjul­pet hen­de, at hun og­så selv har kun­net skri­ve.

No­get, hun har ta­get med sig i de man­ge som­mer­revy­er, hun ef­ter­hån­den har med­vir­ket i. I den af­de­ling af dansk un­der­hold­nings­te­a­ter de­bu­te­re­de hun på Born­holm i 2008, hvor hun gjor­de lyk­ke som kro­pu­mu­lig og ugi­de­lig te­e­na­ger med stum­pet trø­je, tand­bøj­le, strik­hue og in­gen syn­der­lig styr på det dan­ske sprog. En fi­gur, hun har gen­ta­get fle­re gan­ge si­den. Og end­nu sjove­re blev det, da hun efter et par som­re på klip­peø­en avan­ce­re­de til Ny­kø­bing Fal­ster, hvor hen­des pa­ro­di på re­a­li­ty­fa­eno­me­net Ama­lie – og­så hun med et no­get lem­fa­el­digt for­hold til ord og ven­din­ger – gik rent hjem.

Ha­ed­ret med Årets Dirch

Så sjov var hun, at hun sam­me år blev ha­ed­ret med dansk revys for­nem­ste ud­ma­er­kel­se, Årets Dirch, ved Revy­er­nes Revys pris­ud­de­ling i Cir­kus­revy­ens telt. Da hun som­me­ren efter af­lø­ste Dit­te Han­sen på Bak­ken, blev det nu ik­ke helt den suc­ces, man kun­ne ha­ve hå­bet på. Hen­des re­la­tivt diskre­te mid­ler gjor­de sig ty­de­lig­vis bed­re i en min­dre sam­men­ha­eng.

Si­den er hun til gen­ga­eld ble­vet et fast til­ba­ge­ven­den­de fa­eno­men i den nye revy i Oden­se, hvor hun da og­så er at fin­de til maj, bl.a. i sel­skab med Bo­dil Jør­gen­sen og Ni­els Ol­sen. In­den da er der dog li­ge en vin­ter­revy i Aal­borg med pre­mi­e­re i mor­gen.

Og skal man tro Vi­cki Ber­lin selv i uge­bla­det Se og Hør, så har hen­des chef tru­et med, at hun kun får det hal­ve i løn. Hun har nem­lig net­op gen­nem­ført et im­po­ne­ren­de va­egt­tab på 11 ki­lo.

I sin kar­ri­e­re i den dan­ske un­der­hold­nings­bran­che har hun snust til lidt af hvert. Va­e­ret mor­gen­ra­diova­ert på Nova, en del af det op­rin­de­li­ge hold bag kvin­de­hu­mor­grup­pen ’Ci­ty Sing­ler’, lagt stem­me til teg­ne­film. Hun la­eg­ger ik­ke skjul på, at det, at ska­be sig en kar­ri­e­re i show­bu­si­ness, er en hård om­gang, og den kendt­hed, der føl­ger med, er ik­ke me­get at rå­be hur­ra for:

»Folk tror, at du er rig, når du har va­e­ret i tv, og kan druk­ne dig i Cha­nel og kavi­ar. Det er et mis­vi­sen­de bil­le­de af bran­chen,« for­tal­te hun Alt for Da­mer­ne tid­li­ge­re i år. Knok­ler he­le ugen »Det er kun to pro­cent af dan­ske sku­e­spil­le­re, der har det sådan. Re­sten af os knok­ler he­le ugen in­klu­si­ve søn­dag af­ten uden til­la­eg for at få det he­le til at ha­en­ge sam­men.«

Efter 10 år i revy hå­ber Vi­cki Ber­lin at kom­me til at stå me­re for­an et ka­me­ra. I hvert fald er hun be­gyndt at ar­bej­de på eg­ne film­ma­nuskrip­ter.

FO­TO: SCANPIX

Vi­cki Ber­lin fik en an­den­plads i ’Vild med dans’ i 2007, her sam­men med dan­se­ren Ste­en Lund.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.