HIL DIG, KONG CHRISTIAN

Christian Erik­sen blev den helt sto­re dan­ske helt med et hat­tri­ck, da Danmark kla­ske­de Irland med 5-1 i Dublin og sik­re­de VM­bil­let­ten

BT - - VM-PLAYOFF: IRLAND-DANMARK - Farzam Abol­hos­se­i­ni | faab@bt.dk Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen | srkr@bt.dk

Vi er klar til VM! Tak, An­dreas Chri­sten­sen, tak, Christian Erik­sen, tak til dig igen og igen og tak, Åge Ha­rei­de. Tak til he­le det dan­ske lands­hold. De gjor­de det for os. Så ba­re pak ta­sker­ne, søg fe­rie fra ar­bej­de, og gør ga­nen klar til whi­te rus­si­an. Den sor­te er der ik­ke no­gen grund til. Det så el­lers nok så mørkt ud for Danmark un­der­vejs i VM-play­of­f­kam­pen mod Irland, men de rød-hvi­de dren­ge la­ve­de et for­ry­gen­de co­me­ba­ck og vandt 5-1 i re­tur­kam­pen i Dublin og sik­re­de der­med bil­let­ten til Rusland og ver­dens­mester­ska­ber­ne for før­ste gang si­den 2010. Ik­ke mindst på grund af en helt ustop­pe­lig Christian Erik­sen, som score­de hat­tri­ck og vi­ste sin klas­se med mål num­mer 11 i den­ne kva­li­fi­ka­tion.

Som det har va­e­ret ken­de­teg­nen­de i he­le VM-kva­li­fi­ka­tio­nen, skul­le der li­ge en våd lus­sing i det ir­ske regn­vejr til, før de dan­ske spil­le­re våg­ne­de, og nøj­ag­tig som for få må­ne­der si­den var VM ik­ke ba­re en by i Rusland. Va­ert­s­na­tio­nen for VM var blot seks mi­nut­ter in­de i kam­pen helt bor­te fra dan­sker­ne syns­felt. Ramt af ir­ske død­bol­de Irer­ne har si­den EM i Frank­rig for to år si­den be­ta­get fod­bold­ver­de­nen med en ut­ro­lig vo­kal op­bak­ning til de­res lands­hold, og de grøn­ne øbo­e­re har ik­ke mindst få­et kre­dit for de­res åb­ne sind og ik­ke mindst ev­nen til at kom­bi­ne­re fod­bold og druk med en fest uden at la­ve bal­la­de.

Men på ba­nen er det no­get helt an­det, og det fik dan­sker­ne igen at fø­le for­an over 50.000 el­le­vil­de til­sku­e­re i Dublin. Kun få mi­nut­ter in­de i re­tur­kam­pen på Avi­va Sta­di­um, kom sla­get fra irer­ne.

Med bru­gen af de­res sta­er­ke­ste vå­ben, død­bol­de­ne, fik Danmark en ma­re­ridts­start på kam­pen, da et fris­park fra mid­ten af ba­nen blev slå­et ind i fel­tet, og en fejl­vendt Ni­co­lai Jør­gen­sen li­ge pra­e­cis fik fo­den på ind­la­eg­get, så han kun gjor­de me­re ska­de end gavn. For mid­ter­for­sva­re­ren Sha­ne Duf­fy kom fri af Si­mon Kja­er og fik he­a­det bol­den i mål bag en ud­fa­ren­de Kas­per Sch­mei­chel, der ik­ke så god ud med bok­se­hand­sken.

Må­let gav irer­ne en for­sta­er­ket tro på at kun­ne kom­me til de­res før­ste VM si­den 2002, og det så et øje­blik ud, som om Åge Ha­rei­de var slå­et helt ud på tra­e­ner­ba­en­ken, da han me­get be­kym­ret og ned­slå­et na­er­mest lig­ne­de en, der ik­ke tro­e­de på sin egen te­o­ri in­den kam­pen om, at et en­kelt mål i Dublin var nok til at få dan­sker­ne med til VM. Ka­ni­nen slog til Det fik han nu, og det skyld­tes ik­ke mindst hans egen ka­nin i star­top­stil­lin­gen, An­dreas Chri­sten­sen, som hav­de få­et chan­cen fra start i ste­det for Pe­ter An­ker­sen. Chel­se­a­spil­le­ren fik efter et hjør­ne­s­park, lidt knol­det, ud­lig­net med en el­lers lidt svag af­slut­ning, da han spar­ke­de et for­nemt ind­la­eg fra Pio­ne Si­sto i mål via for­svars­spil­le­ren Cyrus Chri­stie.

Og så var det el­lers tid til Christian Erik­sen-showet. In­gen an­dre. Kort efter ud­lig­nin­gen bra­ge­de han en ka­non op i net­ta­get, og så kun­ne han godt gla­e­de sig til sin an­den VM-slut­run­de si­den de gla­de te­e­na­ge­da­ge i 2010, for det tog pu­sten af he­le sta­dion, da det var ty­de­ligt, at hjem­me­hol­det uden de sto­re kre­a­tø­rer ik­ke kun­ne sco­re to gan­ge me­re.

Men det var Erik­sen li­geg­lad med. Han stil­le­de sig ik­ke til­freds, og kort efter pau­sen var det så med ven­stre­fo­den, han ud­pla­ce­re­de Dar­ren Ran­dolph i må­let. Nu gik han efter at skri­ve sig helt ind i hjer­ter­ne på de godt 2.300 med­rej­sen­de dan­ske­re, og de ka­el­ne fød­der fra fyn­bo­en skul­le gan­ske få mi­nut­ter se­ne­re tøm­me sto­re de­le af det ud­solg­te sta­dion med me­re end 15 mi­nut­ter til­ba­ge.

Hat­tri­ck­et, der send­te ham op på 11 mål i 12 kam­pe blev en re­a­li­tet, da Christian Erik­sen op­s­nap­pe­de bol­den efter en fejl fra det ir­ske for­svar og igen knal­de­de bol­den i må­let og na­er­mest ene mand fik om­dan­net et in­fer­no af irsk stem­ning til dansk fest.

Erik­sen fik egent­lig og­så chan­cen for at sco­re på straf­fes­park, da Ni­ck­las Bendt­ner blev fa­el­det i fel­tet, men han var som en an­den irer stor­sin­det og lod an­gri­be­ren fra Ro­sen­borg sco­re sit før­ste mål i to år i na­tio­nal­trøj­en.

Rusland, vi er på vej. Husk li­ge at skå­le for Christian Erik­sen. Kon­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.