’Han er enaf de bed­ste i ver­den’

BT - - VM-PLAYOFF: IRLAND-DANMARK -

Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen | srkr@bt.dk Farzam Abol­hos­se­i­ni | faab@bt.dk Der er kam­pe, der de­fi­ne­rer spil­le­re. De kam­pe, hvor alt går op i en hø­je­re en­hed. Spil, mål, sce­ne, om­sta­en­dig­he­der og vig­tig­hed. En sådan var gårs­da­gens fa­eno­me­na­le og VM-ud­lø­sen­de sejr for Christian Erik­sen. Tot­ten­ham-stjer­nen var unik, af­gø­ren­de og her, der og al­le veg­ne. Erik­sen score­de tre af Dan­marks fem fan­ta­sti­ske mål. Det

ene smuk­ke­re end det an­det. Kas­per Sch­mei­chel er der­for ik­ke i tvivl om, hvem der først og frem­mest skal tak­kes for, at Danmark til som­mer er med ved VM for før­ste gang si­den 2010.

»Jeg sy­nes, vi skal va­e­re rig­tig tak­nem­me­li­ge for, han er dan­sker. For mig er han en af de bed­ste spil­le­re i ver­den. Hvad han kan med en bold er en ting, men hvor­dan han er som per­son er så me­get vig­ti­ge­re,« sag­de Sch­mei­chel, li­ge efter den dan­ske sejr og VM-bil­let var i hus.

Danmark kom el­lers bag­ud 0-1 efter få mi­nut­ter af den af­gø­ren­de VM-play off-kamp i Dublin. Men via et selv­mål og si­den tre scor­in­ger fra Christian Erik­sen og en straf­fescor­ing fra Ni­ck­las Bendt­ner end­te det he­le i en sen­sa­tio­nel sejr på 5-1. Et godt sam­men­hold »Vi for­mår sim­pelt­hen at gra­ve os til­ba­ge i kam­pen via det før­ste mål. Og når man har Christian (Erik­sen, red.) på sit hold, har man al­tid en chan­ce,« sag­de Kas­per Sch­mei­chel, der dog og­så så an­dre år­sa­ger til den over­be­vi­sen­de dan­ske sejr.

»Vi har et godt sam­men­hold. Jeg har op­le­vet et stort sam­men­hold i Lei­ce­ster, og det minder me­get om det,« ly­der det fra Sch­mei­chel.

Må­l­man­den vil imid­ler­tid ik­ke sen­de for­vent­nin­ger på him­mel­flugt, når det hand­ler om det VM, der nu ven­ter til som­mer:

»For os hand­ler det ba­re om at gø­re det, vi gør i dag. Spil­le for hin­an­den og ar­bej­de for hin­an­den.«

Og ja - kan lands­hol­det og ik­ke mindst Christian Erik­sen gø­re, hvad de gjor­de tirs­dag af­ten, kan det bli­ve rig­tig sjovt i Rusland til som­mer.

FO­TO: LISELOTTE SABROE

Bil­le­der­ne ta­ler for sig selv. Danmark er klar til VM i Rusland na­e­ste som­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.