En af­ten vi al­drig glem­mer!

BT - - VM-PLAYOFF: IRLAND-DANMARK -

VI GJOR­DE DET! Var det ik­ke sådan Hel­le Thor­ning-Sch­midt sag­de, da hun i 2011 nå­e­de sit mål og af­slut­te­de en man­ge­årig pe­ri­o­de uden­for det go­de sel­skab?

Nu kan det dan­ske lands­hold si­ge pra­e­cis det sam­me. Og af sam­me år­sag! Seks år uden slut­run­de­del­ta­gel­se og ot­te uden VM-del­ta­gel­se er slut. Vi skal til VM i Rusland efter en helt igen­nem fa­eno­me­nal pra­e­sta­tion af det dan­ske lands­hold. Ik­ke dår­ligt for en småkold tirs­dag af­ten i novem­ber, vel?

KONG CHRISTIAN STÅR ik­ke la­en­ge­re ba­re ved høj­en mast. Han mar­che­rer øst­på til som­mer med sit hold af tro føl­ge­s­ven­de. For hvad skal man na­e­sten si­ge om Christian Erik­sen på en af­ten, hvor han sco­rer tre ge­ni­a­le mål? Danmark har ik­ke ba­re få­et en ver­dens­klas­se­spil­ler. Danmark har få­et en lands­holds­spil­ler af yp­per­ste klas­se. En af dem, der på ho­ved­rysten­de vis spra­en­ger ka­rak­ter­ska­la­er, vin­der kam­pe og sik­rer slut­run­de­kva­li­fi­ka­tio­ner. Der fin­des ik­ke su­per­la­ti­ver nok i ord­bo­gen!

Det dan­ske lands­hold er blandt de 32 bed­ste na­tio­ner i ver­den, og de er med, hvor de og al­le an­dre al­ler­helst vil va­e­re. Vi har he­le ti­den vidst det, men 90 mi­nut­ter kan gø­re he­le for­skel­len mel­lem eu­fori og sort­syn. Det er det bå­de ut­ro­li­ge, for­fa­er­de­li­ge og char­me­ren­de ved fod­bold. Nu kan vi hel­dig­vis kon­sta­te­re, at so­len for al­vor er stå­et op over dansk lands­holds­fod­bold efter seks år i tus­mør­ket. Det er da fantastisk.

JEG HUSKER STA­DIG stem­nin­gen i pres­se­mø­de­lo­ka­let, da Mor­ten Ol­sen for pra­e­cis to år si­den gik af med øje­blik­ke­lig virk­ning. Det var et far­vel til en stor mand i dansk fod­bold, men det var og­så dag 1 i en ny epo­ke for det dan­ske lands­hold. Her­fra tog de rød-hvi­de en ny ret­ning med Åge Ha­rei­de ved ro­ret. Tav­len blev vi­sket ren, og der blev skre­vet nye ide­er, ny in­spira­tion og nyt hu­mør på den i ste­det. Den ener­gi­ind­sprøjt­ning va­re­de indtil fi­re ska­eb­nesvan­gre da­ge i be­gyn­del­sen af ok­to­ber sid­ste år. Så kom den med ét ud af sy­ste­met. Med ne­der­la­ge­ne til Po­len og først og frem­mest Mon­te­ne­gro var det som at se en ryt­ter ha­en­ge ba­gest i en grup­pe på en bjer­ge­ta­pe i Tour de Fran­ce. Fa­ren for at bli­ve sat var over­ha­en­gen­de.

Men det dan­ske hold bed smer­ten i sig, holdt fast og tog til sidst eta­pe­sej­ren fra bag­hjul med en slut­spurt, som er Mark Ca­ven­dish va­er­dig. Det fortje­ner stor, stor ca­deau og si­ger alt om et hold, en tra­e­ner og en flok spil­le­re med ra­sen­de me­get røv i buk­ser­ne. INDRØMMET, JEG HAV­DE en skidt for­nem­mel­se i krop­pen op til kam­pen.

En for­nem­mel­se af, at det dan­ske hold un­der­vur­de­re­de irer­ne, mens de sam­ti­dig over­vur­de­re­de egen ru­ti­ne.

For ja, man­ge af spil­ler­ne har spil­let Cham­pions Le­ague-kam­pe og op­gør på højt ni­veau. Men det er me­get få, der tid­li­ge­re har va­e­ret ud­sat for det pres, de i af­tes kom ud for. Bå­de in­de­fra og fra de frå­den­de om­gi­vel­ser.

»ET MÅL ER nok,« na­er­mest mes­se­de Åge Ha­rei­de i da­ge­ne mel­lem den før­ste kamp i Kø­ben­havn og re­tu­ren i Dublin.

Men hans hold lod sig ik­ke nø­je. Slet ik­ke.

Det vi­ste sig, at det var mig, der

un­der­vur­de­re­de det dan­ske hold. Big ti­me!

For bå­de den spil­le­ma­es­si­ge og ik­ke mindst men­tale styr­ke, de vi­ste efter, de var kom­met bag­ud, er uden si­destyk­ke. De ir­ske spil­le­re blev bå­ret frem af de­res fa­eno­me­na­le fans, men et dansk hold med Christian Erik­sen i spid­sen bar dem di­rek­te til­ba­ge igen med klog­skab, tå­l­mo­dig­hed og no­get så ba­nalt som et klart over­skud i kva­li­tet.

DET HAR BE­STEMT ik­ke va­e­ret li­ge hver­ken godt el­ler kønt i he­le kva­li­fi­ka­tio­nen. Men pra­e­sta­tio­ner som i hjem­me­sej­ren over Po­len, sej­ren i Mon­te­ne­gro og isa­er den, vi så i af­tes i Dublin, lover godt for frem­ti­den. Et hold, der slår til, når det ga­el­der, er et sta­er­kt hold. Og det er det dan­ske.

Hol­det har en bund af ka­rak­ter, et lag af fle­re dyg­ti­ge fod­bold­spil­le­re og ene­ren Christian Erik­sen som den sto­re fi­nish på top­pen. Den op­skrift har tid­li­ge­re bragt fod­bold­hold langt, og det sam­me er nu ved at ske med det dan­ske lands­hold.

Nu får hol­det mas­ser af tid sam­men og et VM til at dyg­tig­gø­re sig. Det kan – som Åge Ha­rei­de og­så har sagt – vi­se sig uvur­der­ligt for den na­e­re frem­tid for det­te mand­skab.

Hat­ten af for Christian Erik­sen, hat­ten af for Åge Ha­rei­de og hat­ten af for lands­hol­det. Og så på med klap­hat­ten!

FO­TO: AFP

Christian Erik­sen bra­ger bol­den i net­tet til 4-1 – hans tred­je mål i kam­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.