S i hårdt an­greb på DF

Dansk Fol­ke­par­ti er skyld i, at de mest vel­ha­ven­de dan­ske­re kan få en skat­te­let­tel­se på helt op til 120.000 kr., ly­der an­kla­gen fra S

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen | smo@bt.dk

Stik imod hvad Dansk Fol­ke­par­ti har sagt i må­neds­vis, vil par­ti­et al­li­ge­vel ind­fø­re en skjult top­skat­te­let­tel­se, si­ger So­ci­al­de­mo­kra­ti­et. Den po­li­ti­ske af­ta­le om en er­hvervsog iva­er­ksa­et­ter­pak­ke, som re­ge­rin­gen, DF og De Ra­di­ka­le ind­gik i søn­dags, gi­ver in­ve­sto­rer ad­gang til et sa­er­ligt fradrag på helt op til 120.000 kr. i de­res per­sonskat, hvis de sa­et­ter pen­ge i nystar­te­de virk­som­he­der. Men et fradrag af den stør­rel­se er alt for rund­hån­det og i strid med, hvad DF hidtil har lo­vet, me­ner S.

Da re­ge­rin­gen i sep­tem­ber kom med sit op­rin­de­li­ge ud­spil til er­hvervs­pak­ken, be­reg­ne­de Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et, at de 1.000 per­so­ner med den hø­je­ste brut­to­ind­komst i Danmark, kan få en skat­t­e­lem­pel­se på 73.600 kr., hvis de ud­nyt­ter al­le mu­lig­he­der­ne i er­hvervs­pak­ken. Man kun­ne den­gang tra­ek­ke halv­de­len af in­ve­ste­rin­ger op til 400.000 kr. fra. I den en­de­li­ge af­ta­le ha­e­ves lof­tet til 800.000 kr. og ud­lø­ser et skat­te­fradrag på 15.000 kr. pr. 100.000 kr.

Der­for er af­ta­len med DFs med­vir­ken ble­vet end­nu me­re ska­ev, ly­der på­stan­den fra So­ci­al­de­mo­kra­tiets fi­nansord­fø­rer Ben­ny En­gel­bre­cht: Hån­den på ko­ge­pla­den »I re­ge­rin­gens op­rin­de­li­ge ud­spil lå der en ret stor skjult top­skat­te­let­tel­se, hvor man kun­ne tra­ek­ke 60.000 kr. fra i skat, hvis man in­ve­ste­rer 400.000 kr. Nu kan man få det dob­bel­te og tra­ek­ke 120.000 kr. fra i skat. Det er ufor­stå­e­ligt, at DF går med til det. En­ten har de ik­ke for­stå­et, at det går mod det, de selv har sagt om, at man ik­ke vil va­e­re med til skjul­te top­skat­te­let­tel­ser. El­ler og­så er man gå­et ind i det med åb­ne øj­ne. Det vid­ner om, at når der ik­ke sid­der en so­ci­al­de­mo­krat ved si­den af DF ved for­hand­lings­bor­det, kan det nemt gå galt. Det er en skjult top­skat­te­let­tel­se til dem, der har mest.«

Men det af­vi­ser DFs for­hand­ler Den­nis Flydt­kja­er.

»Man skal selv sa­et­te hån­den på ko­ge­pla­den og lø­be en ri­si­ko for at få fradra­get. Nog­le virk­som­he­der går desva­er­re ned. Der­for er det en an­den pra­e­mis, end ba­re at gi­ve et skat­te­fradrag,« si­ger han.

Tom­my Ah­lers, som er for­mand for re­ge­rin­gens iva­er­ksa­et­ter­pa­nel, har sva­ert ved at se at sam­men­lig­nin­gen med top­skat­ten er re­le­vant, da fradra­get gi­ves for en in­ve­ste­ring og ik­ke for en lø­nind­komst.

»Man­ge af dis­se virk­som­he­der bli­ver kun star­tet, hvis de kan fin­de en halv mil­li­on. De har ty­pisk in­gen om­sa­et­ning fra dag ét, og kan de ik­ke fin­de pen­ge­ne, bli­ver de al­drig til no­get. Det er i sam­fun­dets in­ter­es­se, at no­gen gi­der at på­ta­ge sig ri­si­ko­en, for den er enorm høj. Sand­syn­lig­he­den for at man ta­ber si­ne pen­ge er stor. Den ri­si­ko må sta­ten godt de­le. Det sy­nes jeg er et sundt prin­cip,« si­ger Tom­my Ah­lers.

• Ben­ny En­gel­bre­cht (S) be­skyl­der DF for at si­ge ja til skjult top­skat­te­let­tel­se. ARKIVFOTO: HENNING BAGGER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.