Trump be­kra­ef­ter, at top­mø­de for­be­re­des

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

TOP­MØ­DE USA’s pra­esi­dent, Do­nald Trump, sag­de i går, at der bli­ver holdt mø­der for at for­be­re­de et top­mø­de mel­lem USA og Nord­korea. Han be­kra­ef­ter sam­ti­dig, at en le­den­de nord­kore­a­ner er på vej til New York. »Vi har et sta­er­kt hold til vo­res mø­der med Nord­korea,« skri­ver Trump på Twit­ter.

»Kim Yo­ung-chol, som er na­est­for­mand i Nord­korea, er på vej til New York. Det er en so­lid re­ak­tion på mit brev, man­ge tak,« hed­der det i Trumps twe­et.

Na­est­for­mandstit­len da­ek­ker over Kim Yong-chols po­si­tion i cen­tral­ko­mitéen i Nord­koreas re­ge­ren­de ar­bej­der­par­ti. For­mål er sam­ta­le For­må­let med Kim Yong-chols be­søg er at ta­le med per­so­ner fra den ame­ri­kan­ske re­ge­ring om et top­mø­de mel­lem Trump og den nord­kore­an­ske le­der, Kim Jong-un.

Na­est­for­mand Kim skal blandt an­det mø­des med USA’s uden­rigs­mi­ni­ster, Mi­ke Pom­peo, i den­ne uge, op­ly­ser Det Hvi­de Hus.

Des­u­den kom­mer Ja­pans pre­mi­er­mi­ni­ster, Shin­zo Abe, til Was­hin­g­ton og skal mø­des med Trump den 7. ju­ni. Her vil Nord­korea stå al­le­rø­verst på dags­or­de­nen.

Trump af­ly­ste tors­dag i sid­ste uge et plan­lagt mø­de med Kim Jong-un 12. ju­ni i Sin­ga­po­re. Be­grun­del­sen var Nord­koreas »åben­ly­se fjendt­lig­hed«.

Der gik dog ik­ke me­re end 24 ti­mer, før Trump skif­te­de hold­ning. Ato­maf­rust­ning på dags­or­de­nen Det ske­te i et twe­et fre­dag, hvor han skrev, at USA hav­de »me­get pro­duk­ti­ve sam­ta­ler med Nord­korea« om al­li­ge­vel at gen­nem­fø­re top­mø­det. Her ven­tes blandt an­det ato­maf­rust­ning af Den Kore­an­ske Halvø at va­e­re på dags­or­de­nen.

Kim Yong-chol an­ses iføl­ge nyheds­ma­ga­si­net Ti­me for at va­e­re Kim Jong-uns høj­re­hånd. Han har tid­li­ge­re va­e­ret øver­ste chef for Nord­koreas ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste og har ind­ta­get en le­den­de rol­le i de se­ne­ste må­ne­ders sam­ta­ler mel­lem Nord­korea og Syd­korea.

Han skal iføl­ge det syd­kore­an­ske nyheds­bu­reau Yon­haps unavn­giv­ne kil­der fly­ve fra Bei­jing til USA ons­dag ef­ter et mø­de med ki­ne­si­ske em­beds­ma­end. In­drej­se er ik­ke til­ladt På grund af ame­ri­kan­ske sank­tio­ner imod ham har Kim Yong-chol nor­malt ik­ke til­la­del­se til at rej­se ind i USA. Bå­de USA og Syd­korea har sort­li­s­tet Kim Yong-chol på grund af hans støt­te til det nord­kore­an­ske ato­mog mis­sil­pro­gram i 2010 og 2016. Be­sø­get vil der­for va­e­re et tegn på, at USA har gi­vet en dis­pen­sa­tion for hans in­drej­se.

Søn­dag rej­ste ame­ri­kan­ske em­beds­ma­end ind i Nord­korea for at ta­le om for­be­re­del­ser­ne til sam­me top­mø­de. NORD­KOREA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.