Bra­ek­ke­de nak­ken ef­ter styrt på hul­let vej

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

ULYKKE

»Det var en let­tel­se for ham, at han end­te med at vin­de tre års kamp ved dom­sto­le­ne,« si­ger Las­se Dal­berg og til­fø­jer:

»Min kli­ent blev på­ført en sva­er in­va­li­di­tet ved ulyk­ken. Han mi­ste­de sin ar­bejd­s­ev­ne fuld­sta­en­dig. Han over­gik fra at va­e­re i fuld­tids­be­ska­ef­ti­gel­se til at bli­ve før­tids­pen­sio­nist. Øko­no­misk hav­de det me­get stor be­tyd­ning for ham, at han fik er­stat­ning, ik­ke mindst for den mi­ste­de ar­bejd­s­ev­ne.«

Ef­ter lands­rets­dom­men op­gjor­de Las­se Dal­berg er­stat­nings­kra­ve­ne over for Kø­ben­havns Kom­mu­ne. Vid­ne var helt cen­tralt Af­gø­ren­de for sa­gens ud­fald var et vid­ne, som det lyk­ke­des Las­se Dal­berg at op­spo­re mel­lem by­ret­ten og lands­ret­tens dom. Han og tre me­d­ar­bej­de­re tog ud i om­rå­det ved Bor­ger­va­en­get og del­te fly­ers ud, sat­te pla­ka­ter op og stak bre­ve i folks po­st­kas­ser, hvori de ef­ter­ly­ste vid­ner, der kend­te til hul­let i vej­en. En lo­kal ejen­doms­in­spek­tør, som hav­de kon­tor re­la­tivt ta­et på ulyk­kes­ste­det, re­a­ge­re­de.

»Det var hel­digt, at vi fandt det vid­ne, for det var ret af­gø­ren­de for sa­gen. Han var i om­rå­det stort set dag­ligt, og han kun­ne be­vid­ne, at hul­let hav­de va­e­ret i vej­en i ad­skil­li­ge må­ne­der.«

Af lands­rets­dom­men frem­går det, at Kø­ben­havns Kom­mu­ne ik­ke hav­de ført til­syn med Bor­ger­va­en­get fra 21. novem­ber 2006 til den 8. marts 2007, selv om det net­op er om vin­te­r­en, at de fle­ste hul­ler op­står.

Ja­ne Snog, cen­ter­chef i Tek­nik- og Mil­jø­for­valt­nin­gen i Kø­ben­havns Kom­mu­ne, hu­sker sa­gen ty­de­ligt.

»Jeg vid­ne­de selv i ret­ten. Det var en me­get ke­de­lig og ube­ha­ge­lig sag. På den kon­kre­te ga­de (Bor­ger­va­en­get. red.) før­te vi til­syn fi­re gan­ge om året, men vi hav­de ik­ke va­e­ret ude at fø­re til­syn i de tre vin­ter­må­ne­der, hvil­ket vi nor­malt er. Sam­ti­dig var der en ga­de­lam­pe, der var i styk­ker li­ge pra­e­cis der, hvor hul­let var. Så det var et sam­men­fald af uhel­di­ge om­sta­en­dig­he­der, der før­te til ulyk­ken,« si­ger hun.

Kom­mu­ner­nes agt­på­gi­ven­hed i for­hold til at fø­re og do­ku­men­te­re vejtil­syn er iføl­ge Las­se Dal­berg ble­vet ska­er­pet ef­ter den tragi­ske sag og lands­rets­dom­men:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.