Ar­la-spa­rer­un­de ko­ster 195 job­bet

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Ar­la skal spa­re penge og gø­re sin or­ga­ni­sa­tion min­dre. Det ko­ster fle­re hund­re­de fy­rin­ger, skri­ver Ar­la i en pres­se­med­del­el­se. Her frem­går det, at un­der spa­re­pro­gram­met »Calci­um« vil Ar­la spa­re 400 mil­li­o­ner eu­ro over de na­e­ste tre år. Det skal gø­re Ar­la me­re kon­kur­ren­ce­dyg­tigt. »For at op­nå det­te skal virk­som­he­dens drift og funk­tio­ner strøm­li­nes. Den­ne pro­ces er nu be­gyndt, og vi er star­tet med glo­ba­le funk­tio­ner som Fi­nan­ce, Le­gal & it, Cor­pora­te Stra­te­gy, Mem­ber Re­la­tions, HR & Cor­pora­te Af­fairs. Som et re­sul­tat af de aen­drin­ger, der er ble­vet an­non­ce­ret i dag, for­ven­tes det, at 195 stil­lin­ger på tva­ers af de be­rør­te funk­tio­ner ned­la­eg­ges. Det dre­jer sig for­trins­vis om stil­lin­ger i virk­som­he­dens ho­ved­kon­tor i Aar­hus.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.