Dødstal ef­ter or­kan kan va­e­re hø­je­re

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

70 GAN­GE HØ­JE­RE Or­ka­nen Ma­ria, der ram­te Pu­er­to Ri­co i sep­tem­ber sid­ste år, har sand­syn­lig­vis va­e­ret år­sag til fle­re end 4.600 men­ne­skers død. Det er 70 gan­ge me­re end de of­fi­ci­el­le skøn fra den ame­ri­kan­ske stat, der ly­der på 64 dødsof­re.

Det vi­ser en ny rap­port, der er ud­ar­bej­det af for­ske­re på det ame­ri­kan­ske Har­vard Uni­ver­si­ty.

Iføl­ge rap­por­ten, der er pu­bli­ce­ret i det an­se­te la­e­ge­tids­skrift New Eng­land Jour­nal of Me­di­ci­ne, ko­ste­de Ma­ria i alt 4.645 men­ne­sker li­vet.

Det kan end­da va­e­re en »be­ty­de­lig un­der­vur­de­ring«, skri­ver for­sker­ne bag rap­por­ten. Tab­stal­let kan re­elt va­e­re over 5.700. An­dre dødsår­sa­ger Tal­let om­fat­ter bå­de men­ne­sker, der om­kom den 20. sep­tem­ber 2017 - den dag, or­ka­nen ram­te Pu­er­to Ri­co - og folk, der er dø­de frem til nytår af år­sa­ger, der kan til­skri­ves or­ka­nen.

Det kan ek­sem­pel­vis va­e­re af­bry­del­ser i ho­spi­ta­ler­nes drift el­ler mang­len­de ad­gang til la­e­ge­hja­elp på grund af blo­ke­re­de ve­je.

»Om­kring en tred­je­del af døds­fal­de­ne ef­ter or­ka­nen blev ind­be­ret­tet af an­dre i hus­stan­den, som va­e­ren­de for­år­sa­get af for­sin­ket el­ler for­hin­dret ad­gang til la­e­ge­hja­elp,« ly­der det i rap­por­ten.

An­dre uaf­ha­en­gi­ge un­der­sø­gel­ser har tid­li­ge­re fast­sat an­tal­let af om­kom­ne som føl­ge af or­ka­nen til om­kring tu­sind.

Eks­per­ter si­ger, at det har va­e­ret van­ske­ligt at op­gø­re det pra­e­ci­se dødstal på grund af de om­fat­ten­de strø­maf­bry­del­ser og øde­la­eg­gel­ser, som stormen for­år­sa­ge­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.