Kul­tur

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

FÅ FRIDAGE »Jeg har styr­tet rundt som en tos­se og rejst al­le mu­li­ge ste­der hen. Bå­de med fil­men og de til­bud, der er kom­met i kølvan­det på det. I år tror jeg må­ske, jeg har so­vet hjem­me i min egen seng fem gan­ge. Det er sgu godt nok ble­vet lidt småt med be­sø­ge­ne på ma­trik­len,« for­kla­rer den 50-åri­ge sku­e­spil­ler, da BT fan­ger ham over te­le­fo­nen.

Cla­es Bang er i øje­blik­ket i Lon­don for at op­ta­ge fil­men ’Ly­re­bird’, men al­le­re­de lør­dag skal han stå på en dansk te­a­ter­s­ce­ne på Te­a­ter V, hvor han spil­ler fo­re­stil­lin­gen ’By­en’ un­der den kø­ben­havn­ske te­a­ter­festi­val CPH Sta­ge.

»Jeg går fak­tisk li­ge nu, mens du rin­ger, og er i gang med at bo­re tek­sten til­ba­ge i ho­ve­d­et el­ler krop­pen, el­ler hvor fan­den det nu er, man bo­rer den hen,«gri­ner Cla­es Bang. »Li­ge nu er det sgu lidt skørt« Selv­om sku­e­spil­le­ren i øje­blik­ket ar­bej­der på tre in­ter­na­tio­na­le film, og har end­nu fle­re pro­duk­tio­ner på vej, så vil han ik­ke for­søm­me si­ne for­plig­tel­ser hjem­me. Fo­re­stil­lin­gen ’By­en’ spil­le­de i ef­ter­å­ret på Oden­se Te­a­ter, og da det stod klart, at den og­så skul­le spil­le un­der CPH Sta­ge, fik Cla­es Bang ind­skre­vet i sin kon­trakt, at han kan bru­ge si­ne fridage på ’Ly­re­bird’ på at ta­ge hjem til Dan­mark og la­ve te­a­ter.

»Li­ge nu er det sgu lidt skørt, for det er sim­pelt­hen ble­vet så me­ga pres­set. Vi op­ta­ger 40 da­ge på den her film, og jeg er der de 39, så jeg har ik­ke ret me­get at gø­re med og har ba­re nog­le gan­ske få fridage ind i mel­lem. Dem bru­ger jeg så på det her, for jeg vil pis­se ger­ne la­ve det,« forta­el­ler sku­e­spil­le­ren og til­fø­jer, at ’By­en’ er no­get af det bed­ste tekst, han har ar­bej­det med.

Der­u­d­over er Cla­es Bang og­så op­dra­get så­dan, at man nu en­gang over­hol­der de af­ta­ler, man har la­vet.

Og­så selv­om det be­ty­der, at man ta­ger et fly hjem fra film­set­tet i Lon­don fre­dag, spil­ler te­a­ter­fo­re­stil­lin­ger he­le we­e­ken­den for så igen at sa­et­te sig på et fly til­ba­ge til den bri­ti­ske ho­ved­stad.

»Jeg kan sag­tens hol­de til det, nu skal man hel­ler ik­ke gø­re mig til helt, det er ba­re no­get med at pas­se sit ar­bej­de og det, jeg har sagt ja til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.