Fi­s­chers fa­vo­rit

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HITMAGER det li­ge ar­ran­ge­ret med DBUs pres­se­af­de­ling.«

Og DBU ly­stre­de FC Kø­ben­havn­stjer­nen. For­le­den of­fent­lig­gjor­de uni­o­nen nem­lig, at den aar­hu­si­an­ske mu­sik­le­gen­de står bag den kom­men­de VM-sang – ’He­le Dan­mark op at stå’.

»Ja, det er da en me­get fed magt at ha­ve...haha,« gri­ne­de Vik­tor Fi­s­cher lands­holds­lej­ren i Hels­in­gør i går.

»Ej, jeg tror nu ik­ke, at det er min skyld, at det faldt på plads, men det var må­ske ba­re et me­get godt klip til at un­der­støt­te, hvor­dan grup­pen har det med Tho­mas Hel­mig. For det var egent­lig me­get ty­de­ligt fra he­le grup­pen, at det kun­ne va­e­re en me­get fed ting, hvis det var Tho­mas Hel­mig, der la­ve­de san­gen. Vi har haft så man­ge go­de mo­men­ter ef­ter kam­pe, hvor vi har sun­get Hel­migs san­ge i kor. Så det var me­get na­er­lig­gen­de, at det skul­le va­e­re Tho­mas, der la­ve­de den sang.«

»Da jeg vok­se­de op i Aar­hus, kør­te Tho­mas Hel­mig kon­stant hjem­me i stu­en. Min mor er jo tos­set med ham, li­ge­som de fle­ste an­dre mødre – isa­er i Aar­hus – og­så rig­tig godt kan li­de Tho­mas. Hans san­ge er de­res

fra de­res ung­doms­tid, ikk! Og så­dan blev han og­så vo­res Det er jo kult at hø­re Tho­mas Hel­mig. Der er jo ik­ke et sted i Dan­mark, hvor hans gam­le num­re ik­ke bli­ver spil­let.« Al­le el­sker Hel­mig

»Ja! Ham har jeg i hvert fald holdt fast i. Han er og­så sjov at de­le med an­dre dan­ske­re ude i klub­ber­ne.«

»Jeg bor in­de på Øster­bro nu, og her den an­den af­ten var der la­en­ge­re ne­de ad vej­en fest til klok­ken 03 om Det var egent­lig me­get ty­de­ligt fra he­le grup­pen, at det kun­ne va­e­re en me­get fed ting, hvis det var Tho­mas Hel­mig, der la­ve­de san­gen. Vi har haft så man­ge go­de mo­men­ter ef­ter kam­pe, hvor vi har sun­get Hel­migs san­ge i kor. Så det var me­get na­er­lig­gen­de, at det skul­le va­e­re Tho­mas, der la­ve­de den sang nat­ten, og der var en pe­ri­o­de på tre kvar­ter, hvor de spil­le­de Tho­mas Hel­mig – og det var utvivl­s­omt der, hvor man kun­ne hø­re flest syn­ge med. Det er jo den ting, han kan. Han kan ska­be fa­el­les­skab og få folk til at syn­ge sam­men. Og så ska­ber han en fest, for der er no­get iro­ni i det og no­get se­ri­ø­si­tet i det og no­get hu­mor. Det er pas­sen­de!« »Ja, det var det fak­tisk. Det var ski­desjovt.«

»Ja ja ja – er du sinds­syg!? Han er godt nok sød. Så­dan en rig­tig fiks aar­hu­si­a­ner. Han er ba­re skøn,« un­der­stre­ger Vik­tor Fi­s­cher.

VM-san­gen fra den 53-åri­ge aar­hu­si­an­ske croo­ner og lands­hol­det, ’He­le Dan­mark op at stå’, bli­ver iføl­ge DBU of­fent­lig­gjort i star­ten af ju­ni.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.