Pi­o­tr tror på sejr til Ca­ro­li­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BT I PA­RIS Kan Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki få pro­ble­mer med at spil­le sig fra an­den til tred­je run­de ved Grand Slam-ten­ni­s­tur­ne­rin­gen French Open i Pa­ris? Sva­ret er nej, hvis man spør­ger hen­des far og tra­e­ner, Pi­o­tr Woz­ni­a­cki, der hen­vi­ser til, at mod­stan­de­ren i da­gens kamp, Ge­or­gi­na Garcia Pe­res, blot lig­ger num­mer 219 på ver­dens­rang­li­sten.

»Jeg tror, at Ca­ro­li­ne er en bed­re spil­ler. Hun er alt­så num­mer to i ver­den,« si­ger Pi­o­tr Woz­ni­a­cki og til­fø­jer:

»Hvis Ca­ro­li­ne vil vin­de French Open, er op­skrif­ten, at hun ude­luk­ken­de skal fo­ku­se­re på sit eget spil. Men vi respek­te­rer helt klart Pe­res. Hun er en stor spil­ler, der ser­ver ri­me­lig godt. Til gen­ga­eld spil­ler hun ik­ke i et sa­er­ligt højt tem­po. Det skal i øv­rigt ik­ke glem­mes, at hun er fra Spa­ni­en. Så grus er hen­des fa­vo­ri­tun­der­lag.« Pi­o­tr hol­der øje med vej­ret Op til kam­pen vil Pi­o­tr Woz­ni­a­cki hol­de godt øje med, hvor­dan vej­r­ud­sig­ten for Frank­rigs ho­ved­stad ser ud.

Så­le­des har Pi­o­tr Woz­ni­a­cki en te­o­ri om, at den fug­ti­ge var­me, Frank­rigs ho­ved­stad i dis­se da­ge er ramt af, er skyld i, at hård­he­den i Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is ket­cher­stren­ge un­der­vejs i før­ste-run­de­kam­pen mod Da­ni­el­le Hvis Ca­ro­li­ne vil vin­de French Open, er op­skrif­ten, at hun ude­luk­ken­de skal fo­ku­se­re på sit eget spil. Men vi respek­te­rer helt klart Pe­res. Hun er en stor spil­ler, der ser­ver ri­me­lig godt WOZ­NI­A­CKI I PA­RIS CA­RO­LI­NE WOZ­NI­A­CK­IS RE­SUL­TA­TER VED FRENCH OPEN: 2007: Ta­ber i 1. run­de 2-6, 7-6, 0-6 til Nat­ha­lie De­chy, Frank­rig 2008: Ta­ber i 3. run­de 4-6, 1-6 til Ana Iva­novic, Ser­bi­en 2009: Ta­ber i 3. run­de 6-7, 5-7 til Sor­a­na Cirstea, Ru­ma­e­ni­en 2010: Ta­ber i kvart­fi­na­len 2-6, 3-6 til Fran­cesca Schi­a­vo­ne, Ita­li­en 2011: Ta­ber i 3. run­de 1-6, 3-6 til Da­ni­ela Han­tu­chova, Slovaki­et 2012: Ta­ber i 3. run­de 1-6, 7-6, 3-6 til Kaia Ka­nepi, Est­land 2013: Ta­ber i 2. run­de 6-7, 3-6 til Bo­ja­na Jova­novski Pe­tro­vic, Ser­bi­en 2014: Ta­ber i 1. run­de 6-7, 6-4, 2-6 til Ya­ni­na Wi­ch­may­er, Bel­gi­en 2015: Ta­ber i 2. run­de 4-6, 6-7 til Julia Gör­ges, Tys­kland 2016: Del­ta­ger ik­ke på grund af en an­kel­ska­de 2017: Ta­ber i kvart­fi­na­len 6-4, 2-6, 2-6 til Je­le­na Osta­pen­ko, Let­land Coll­ins faldt in­tet min­dre end tre ki­lo.

»Må­ske skal vi gå fra den nor­ma­le hård­hed på 25 ki­lo til 26 ki­lo? For hvis du vil slå hårdt til bol­den og fø­ler dig usik­ker på din op­streng­ning, bli­ver du nervøs for, at bol­den sej­ler. Det er den pri­ma­e­re år­sag til, at Ca­ro­li­ne i be­gyn­del­sen af kam­pen mod Coll­ins ik­ke spil­le­de op­ti­malt,« si­ger Pi­o­tr Woz­ni­a­cki, der valg­te at af­bry­de tra­e­nings­pas­set i går for­mid­dags ef­ter 50 mi­nut­ter, da reg­nen be­gynd­te at si­le ned.

»Selv om vi hav­de re­ser­ve­ret ba­nen i halvan­den ti­me, har det he­le ti­den va­e­ret me­nin­gen, at tra­e­nings­pas­set ik­ke skul­le va­e­re langt. Pla­nen med tra­e­nin­gen var, at hun skul­le indstil­le sig på Pe­res’ hår­de serv. Der­for skul­le hen­des hit­ting­part­ner (Mi­chel Przy­si­cz­ny, red.) sen­de nog­le hår­de bol­de af­sted i hen­des ret­ning. Al­le an­dre ting var ik­ke vig­ti­ge, ef­ter­som den ge­ne­rel­le ti­m­ing i Ca­ro­li­nes spil i øje­blik­ket er, som den skal va­e­re.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.