Det Hvi­de Hus for­ven­ter al­li­ge­vel top­mø­de med Nord­korea

BT - - NYHEDER -

TIL­BA­GE PÅ SPO­RET Et mu­ligt top­mø­de mel­lem Nord­korea og USA 12. ju­ni er tid­li­ge­re ble­vet af­lyst af USA’s pra­esi­dent, Do­nald Trump. Ons­dag op­ly­ser Det Hvi­de Hus dog, at USA ’for­ven­ter’, at der bli­ver et top­mø­de 12. ju­ni. Det skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters, der ik­ke ud­dy­ber hvem el­ler ved hvil­ken lej­lig­hed, det er ble­vet op­lyst.

Sam­ti­dig er den hø­jest ran­ge­ren­de nord­kore­an­ske em­beds­mand si­den årtu­sind­skif­tet an­kom­met til USA, skri­ver nyheds­bu­reau­et AP. Kim Jong-uns ’høj­re hånd’ Kim Yong-chol er en tid­li­ge­re mi­li­ta­er ef­ter­ret­nings­chef, der i dag reg­nes som en af den nord­kore­an­ske le­der Kim Jong-uns na­er­me­ste rå­d­gi­ve­re. Han er af nog­le ame­ri­kan­ske me­di­er ble­vet be­skre­vet som Kim Jong-uns ’høj­re hånd’.

Han skal mø­des med uden­rigs­mi­ni­ster Mi­ke Pom­peo, skri­ver AP, der ci­te­rer Det Hvi­de Hus for, at Pom­peo og Kim Yong-chol skal drøf­te det ’for­ven­te­de’ top­mø­de mel­lem Do­nald Trump og Kim Jong-un.

AP’s jour­na­list har set Kim Yong­chols fly lan­de i den in­ter­na­tio­na­le luft­havn JFK i New York og set den nord­kore­an­ske de­le­ga­tion for­la­de fly­et.

De to lan­des le­de­re hav­de af­talt at mø­des 12. ju­ni. I sid­ste uge af­ly­ste Do­nald Trump mø­det i et åbent brev til Kim Jong-un. De to lan­des em­beds­ma­end ar­bej­der på at få mø­det til­ba­ge i ka­len­de­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.