Helt hul i vej­en!

Rin­ge re­st­le­ve­tid på Kø­be

BT - - NYHEDER -

SLITAGE ek­sem­pel­vis er 110 mil­li­o­ner frem mod 2022. Blandt lan­dets va­er­ste Kun seks kom­mu­ner har ve­je, der er i rin­ge­re stand end ho­ved­sta­dens, vi­ser SAMKOM-rap­por­ten ’Re­sul­tat af lands­da­ek­ken­de ana­ly­se af kom­mu­ne­ve­je­nes til­stand’ fra april i år. Til gen­ga­eld er ho­ved­sta­dens cy­kel­sti­er iføl­ge SAMKOM-rap­por­ten i god stand.

Det er ud­tryk for en helt be­vidst stra­te­gi og pri­o­ri­te­ring, ly­der det fra Nin­na He­de­a­ger Ol­sen (EL), tek­nik- og mil­jø­borg­me­ster.

»Vi har sat­set mas­sivt på at flyt­te folk over på grøn­ne Som lan­dets ho­ved­stad får kom­mu­nen jo stor gavn af bor­ge­re fra an­dre kom­mu­ner og turi­ster, der ger­ne vil ind at be­nyt­te by­ens man­ge til­bud. Så føl­ger der no­get slid på ve­je­ne med trans­port­for­mer som cyk­ler og gå­ben. Frem­kom­me­lig­he­den på cy­kel­sti­er­ne har be­ty­det me­get for at und­gå tra­engsel. Cyk­len er en bå­de grøn og plad­s­ef­fek­tiv trans­port­form i for­hold til bi­len. Så der er en klar pri­o­ri­te­ring her,« si­ger hun . Kom­mu­nens an­svar Bil­e­jer­nes in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion FDM op­for­drer om­vendt Kø­ben­havns Kom­mu­ne til at sa­et­te tur­bo på genop­ret­nin­gen af vej­net­tet. Det er in­gen und­skyld­ning, at ho­ved­sta­dens ve­je be­la­stes hårdt af pend­le­re og tun­ge turist­bus­ser, me­ner juri­disk kon­su­lent i FDM Den­nis Lan­ge:

»Det er ba­re et kom­mu­nalt an­svar at ved­li­ge­hol­de si­ne ve­je. Som lan­dets ho­ved­stad får kom­mu­nen jo stor gavn af bor­ge­re fra an­dre kom­mu­ner og turi­ster, der ger­ne vil ind og be­nyt­te by­ens man­ge til­bud. Så føl­ger der no­get slid på ve­je­ne med. Man kan ik­ke få det ene uden det an­det.« Af­vi­ser ik­ke Frem mod ef­ter­å­rets bud­get­for­hand­lin­ger ud­ar­bej­der Tek­nik- og Mil­jø­for­valt­nin­gen en ny sta­tus­rap­port, og Nin­na He­de­a­ger Ol­sen vil ik­ke af­vi­se, at hun vil va­e­re ven­ligt stemt over for at fin­de fle­re pen­ge til genop­ret­ning af kø­re­ba­ner­ne:

»Vi­ser rap­por­ten, at man Ufi­nan­si­e­re­de genop­ret­nings­be­hov på ve­je, for­tove mv. i Kø­ben­havns Kom­mu­ne frem til og med 2022: Kø­re­ba­ner: 1.247 mio. kr. Vej­brøn­de: 146 mio. kr. Cy­kel­sti­er: 110 mio. kr. For­tove: 514 mio. kr. Bro­er: 224 mio. kr. Ga­de­be­lys­ning: 0 kr. (De for­nød­ne mid­ler er alt­så af­sat) Sig­na­lan­la­eg: 40 mio. kr. I alt: 2.281 mio. kr. med en an­la­egsin­ve­ste­ring i ve­je­ne kan tje­ne pen­ge­ne til­ba­ge – og må­ske me­re til – på spa­re­de ser­vi­ceud­gif­ter over en år­ra­ek­ke, så vil­le det va­e­re en god idé at gø­re den in­ve­ste­ring,« si­ger hun.

BT har for­ga­e­ves for­søgt at få Kø­ben­havns over­borg­me­ster Frank Jen­sens (S) svar på, om han vil vil sa­et­te sig i spid­sen for at fin­de de nød­ven­di­ge mid­ler til genop­ret­ning af kø­re­ba­ner­ne i de kom­men­de bud­get­for­hand­lin­ger. Han hen­vi­ser gen­nem kom­mu­nens kon­cer­n­kom­mu­ni­ka­tions­chef til Tek­nik- og Mil­jø­for­valt­nin­gen.

Når re­st­le­ve­ti­den er op­gjort til 50 pro­cent be­ty­der det, at en lø­ben­de al­min­de­lig ved­li­ge­hol­del­ses­ind­sats sva­ren­de til den lø­ben­de neds­lid­ning vil hol­de kom­mu­nens ve­je, cy­kel­sti­er mv. i en ’ac­cep­ta­bel til­stand’ – alt­så at der er ba­lan­ce mel­lem...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.