MAERKVAERDIGT

BT - - KULTUR -

gu­ard-hund Spots, og så be­gyn­der et kulørt even­tyr, hvor Ata­ri bå­de skal fin­de sin be­hå­re­de ven og for­sø­ge at af­slø­re Ko­bay­as­his kor­rup­tion.

Det er grund­la­eg­gen­de ik­ke så vig­tigt, for ‘Is­le of Dogs’ er i høj grad form over ind­hold – men sik­ke en form! Hvert ene­ste bil­le­de i fil­men er et lil­le kunstva­erk, og hver ene­ste de­tal­je i fil­men er gen­nem­ta­enkt og em­mer af ka­er­lig­hed til bå­de film og Ja­pan med alt, hvad det in­de­ba­e­rer. Fil­men er så ska­ev og lø­jer­lig, at den na­er­mest er en gen­re i sig selv, og frem­for alt er fil­mens fi­nur­li­ge hund­e­ka­rak­te­rer fan­ta­sti­ske. I dy­risk godt sel­skab De ta­ler så i øv­rigt en­gelsk, mens fil­mens men­ne­sker ta­ler ja­pansk – som bli­ver over­sat ef­ter be­hov (ba­re ro­lig, det gi­ver me­ning i fil­men … for det me­ste). An­der­son har sam­let et stem­mecast, der får en­hver Pixar­film til at bleg­ne – med bl.a. Bry­an Cran­ston, Edward Nor­ton, Har­vey Kei­tel, Fran­ces McDor­mand, Bill Mur­ray, Jeff Gold­blum og Scar­lett Jo­hans­son, og man fø­ler sig i dy­risk godt sel­skab med hund­e­ne, der bå­de har me­get di­stink­te hund­e­e­gen­ska­ber og er me­get men­ne­ske­li­ge.

Man skal dog ik­ke skue hund­en på hå­re­ne: Un­der al­le lø­jer­ne gem­mer sig i øv­rigt en fin me­ta­for om magtsy­ge le­de­re og det at sky­de skyl­den for ver­dens pro­ble­mer på be­folk­nings­grup­per, der ik­ke kan for­sva­re sig. Im­po­ne­ren­de ori­gi­nalt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.