’Han vid­ste ik­ke, han brød loven’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

AF­GIFT Mik­kel Kes­sler hav­de in­gen chan­ce for at vi­de, at han var på kant med loven ved at lea­se en bil, han hav­de solgt til fir­ma­et Lux Lea­sing. Det si­ger hans ad­vo­kat i ret­ten. Bok­se­ren Mik­kel Kes­sler var i god tro, da han lea­se­de en Toy­o­ta Supra af fir­ma­et Lea­sing Lux og på den må­de be­tal­te en la­ve­re re­gi­stre­rings­af­gift. Det sag­de hans ad­vo­kat Edu­ar­do Pan­ze­ri Vi­sti­sesen ons­dag i Østre Lands­ret.

Den tid­li­ge­re ver­dens­me­ster er an­kla­get for i 2013 at ha­ve om­gå­et reg­ler­ne for re­gi­stre­rings­af­gift ved at lea­se en Toy­o­ta Supra af fir­ma­et Lux Lea­sing, en bil han – ef­ter Skat­te­mi­ni­ste­ri­ets op­fat­tel­se – selv var ejer af. Bi­len køb­te han for 500.000 kr., hvor­ef­ter han solg­te den til Lux Lea­sing for den be­sked­ne sum af 50.000 kr. Der­ef­ter le­je­de han selv­sam­me bil uden at kø­be­sum­men var be­talt.

Sa­gen kø­rer ved Lands­ret­ten, for­di den har prin­ci­pi­el ka­rak­ter. Sa­gen dre­jer sig om om, hvor­vidt Kes­sler har for­søgt at om­gå re­gi­stre­rings­af­gifts­lo­vens §3b stk. 3. Den til­si­ger, at der for lea­se­de kø­re­tø­jer kan be­ta­les en re­gi­stre­rings­af­gift på 0,5 pro­cent af den be­reg­ne­de re­gi­stre­rings­af­gift for kø­re­tø­jet, hvis bi­len er me­re end tre år gam­mel.

Skat­te­mi­ni­ste­ri­et, der fø­rer sa­gen mod Mik­kel Kes­sler me­ner, at sal­get af bi­len ik­ke var gen­nem­ført, for­di kø­be­sum­men ik­ke var ind­fri­et. Mik­kel Kes­slers ad­vo­kat ar­gu­men­te­re­de i sin pro­ce­du­re for, at Mik­kel Kes­slers salg af bi­len til Lux Lea­sing var gen­nem­ført, for­di al­le for­mel­le af­ta­ler var på plads. Og­så selv­om kø­be­sum­men på de 50.000 kro­ner ik­ke var be­talt til Mik­kel Kes­sler. Jeg har sva­ert ved at se, at han kan ha­ve po­si­tiv vi­den om, at der er ug­ler i mo­sen

Ad­vo­ka­ten ar­gu­men­te­re­de der­u­d­over for, at vej­led­nin­ger­ne om reg­ler­ne for lea­sing på da­va­e­ren­de tids­punkt var så ukla­re, at Mik­kel Kes­sler ik­ke hav­de en chan­ce for at vi­de, at han var på kant med lov­giv­nin­gen.

»Jeg har sva­ert ved at se, at han kan ha­ve po­si­tiv vi­den om, at der er ug­ler i mo­sen,« si­ger han i ret­ten. Klin­ger hult Edu­ar­do Pan­ze­ri Vi­sti­sen ar­gu­men­te­rer des­u­den for, at Mik­kel Kes­sler fulg­te Skats vej­led­ning, da han be­tal­te de må­ned­li­ge lea­sing­be­ta­lin­ger til Lea­sing Lux frem for at modreg­ne lea­sing­be­ta­lin­ger­ne fra kø­be­sum­men for bi­len.

Ad­vo­kat Bo­dil Søe Pe­ter­sen, der fø­rer sa­gen for Skat­te­mi­ni­ste­ri­et, på­pe­ge­de i sin replik, at det er ma­er­ke­ligt at be­ta­le lea­sin­gaf­drag til no­gen, der skyl­der en 50.000 kr. Hun me­ner ik­ke, at Mik­kel Kes­sler har solgt bi­len til lea­sing­fir­ma­et.

»Når der ik­ke er en over­da­gel­ses­af­ta­le, der ik­ke er en kø­be­sum, og der ik­ke er gjort no­get for at få kø­be­sum­men, klin­ger det hult at si­ge, at man har over­dra­get bi­len,« sag­de hun i ret­ten.

Hun på­pe­ge­de og­så, at Mik­kel Kes­sler har fo­re­ta­get mar­kan­te for­bed­rin­ger på bi­len, selv­om den var lea­set.

»Han vil rig­tig ger­ne gø­re det til en fin bil. Han har split­tet den ad, og sat den sam­men igen. Det gør man ik­ke, hvis man ik­ke ejer bi­len,« sag­de hun.

Mik­kel Kes­sler nå­e­de kun at lea­se sin egen bil i to må­ne­der. I 2013 kon­fi­ske­re­de po­li­ti­et al­le Lea­sing Lux’ bi­ler, for­di der var mi­stan­ke om, at fir­ma­et ba­se­re­de de­res for­ret­ning på ulov­li­ge me­to­der.

Der fal­der dom 27. ju­ni uden rets­mø­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.