Kong rock

BT - - NYHEDER -

fa. Men han har og­så til­ken­de­gi­vet, at det ik­ke ba­re er en ung­domsting. Det her er ham, og det kom og­så me­get ty­de­ligt til ud­tryk ved fejrin­gen af hans 50 års fød­sels­dag (hvor 12.000 pu­bli­kum­mer fejre­de ham til kon­cer­ter i Roy­al Are­na, red.).«

Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen er enig i den vur­de­ring:

»Nogen vil va­e­re for­ar­get og sy­nes, at en kon­ge­lig ik­ke kan op­tra­e­de så­dan her, men mange vil sy­nes, at det er fan­ta­stisk og at det be­kra­ef­ter ind­tryk­ket af, at han er en fin fyr, der er ne­de på jor­den.«

Dron­ning Mar­gret­he har mange in­ter­es­ser, som hun har bragt ind i sit of­fent­li­ge liv, her­un­der bal­let og bil­led­kunst, og iføl­ge Se­ba­sti­an Ol­den-Jør­gen­sen har det va­e­ret med til at ba­ne vej­en for, at kron­prin­sen kan gø­re po­pu­la­er­mu­sik til en del af sit ima­ge som kom­men­de kon­ge.

»Det min­der om dron­nin­gen, der har gjort kun­sten til en del af sin rol­le. Gen­nem åre­ne har hun få­et of­fent­lig­he­den til at ac­cep­te­re det, og det her er lidt det sam­me: Be­gej­strin­gen for pop- og ro­ck­mu­sik lig­ger ik­ke li­ge til høj­re­be­net for en kon­ge­lig, men han har va­e­ret suc­ces­fuld i for­hold til at op­nå ac­cept af det. Hvor dron­nin­gen er fin­kul­tu­rel og kan li­de at frem­stå som lidt af en in­tel­lek­tu­el, så er han det mod­sat­te. Han er fol­ke­lig og fy­sisk,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.