En bli­ver var­me­re Pa­ris-af­ta­len er In­disk util­stra­ek­ke­lig ku­le­ven­tyr

BT - - NYHEDER -

I 2015 jub­le­de det me­ste af ver­den, da det i Pa­ris lyk­ke­des at ha­le en glo­bal kli­maaf­ta­le i land – en af­ta­le, der skal sik­re, at den glo­ba­le tem­pe­ra­turstig­ning hol­der sig »pa­ent« un­der to gra­der og helst ik­ke over 1,5. Vi er al­le­re­de nå­et over én grad på vej­en, og med de nu­va­e­ren­de CO2-re­du­ce­ren­de til­sagn fra klo­dens lan­de sig­ter vi mod en tem­pe­ra­turstig­ning på over tre gra­der. I fjor meld­te pra­esi­dent Do­nald Trump til­med USA og der­med klo­dens na­est­stør­ste ud­le­der af driv­hus­gas­ser ud af af­ta­len. Al­le­re­de om seks-syv år ven­tes va­ekst­na­tio­nen In­di­en at over­ha­le Ki­na og bli­ve ver­dens mest be­folk­nings­ri­ge land, og ale­ne i åre­ne 2012 til 2030 for­ven­ter den sto­re na­tions le­de­re en tredob­ling af lan­dets ener­gi­for­brug. Om­kring tre fjer­de­de­le af In­di­ens el­pro­duk­tion da­ek­kes i dag af kul, og trods mas­si­ve in­ve­ste­rin­ger i vind og isa­er sol ty­der alt på, at lan­dets kul­for­brug og der­med CO2-ud­led­ning vil sti­ge dra­ma­tisk i åre­ne frem­over. Det­te har blandt an­det den enk­le år­sag, at over 200 mio. in­de­re fort­sat ik­ke har ad­gang til el.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.