Lang grøn vej

BT - - NYHEDER -

Det umid­del­bart stør­ste kli­ma­håb knyt­ter sig til støt sti­gen­de glo­ba­le in­ve­ste­rin­ger i sol og vind, der bli­ver sta­digt me­re kon­kur­ren­ce­dyg­tig på pri­sen. I et op­ti­mi­stisk sce­na­rie ven­tes na­e­sten halv­de­len af klo­dens el­pro­duk­tion i 2050 at kun­ne da­ek­kes af sol- og vind­kraft. På det tids­punkt bør an­de­len imid­ler­tid sna­re­re va­e­re 100 pro­cent, og for­in­den bør der ud­vik­les kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge storska­la­løs­nin­ger til ener­giop­be­va­ring, når so­len ik­ke skin­ner, og vin­den ik­ke bla­e­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.