Ol­de­far på 89 vi­ser vej­en

BT - - NYHEDER -

Få lø­be­re rej­ser så langt for at del­ta­ge i Ere­mi­ta­ge­lø­bet som 89-åri­ge Finn Kri­sti­an­sen fra Thors­min­de på land­tan­gen mel­lem Vester­ha­vet og Nis­sum Fjord. »Det er et af årets fest­lig­ste øje­blik­ke. Jeg gla­e­der mig hvert år. Det so­ci­a­le samva­er, na­tu­ren, tra­e­er­ne, dy­re­ne, duf­te­ne. Jeg el­sker Ere­mi­ta­ge­lø­bet og Dy­re­ha­ven,« si­ger su­per­ve­te­ra­nen, som skal va­e­re med i sko­ven for 28. gang.

Én ting slår dog alt: Ere­mi­ta­ge­lø­bet er de se­ne­re år ble­vet he­le fa­mi­li­ens løb.

To gan­ge har Finn Kri­sti­an­sen va­e­ret den stol­te al­der­spra­esi­dent for fi­re ge­ne­ra­tio­ner i en fa­mi­lie af E-lø­be­re. Og når Ere­mi­ta­ge­lø­bet søn­dag 7. ok­to­ber fejrer 50 års ju­bila­e­um i na­tio­nalsko­ven, er tre ge­ne­ra­tio­ner re­pra­e­sen­te­ret. For­u­den Finn Kri­sti­an­sen del­ta­ger to bør­ne­børn, An­ni­ka og Thomas, og et ol­de­barn, Thomas’ dat­ter Maya, 17.

»Min dat­ter, Kit­te, er ik­ke med i år, men har lo­vet, at hun del­ta­ger igen na­e­ste år, hvor jeg fyl­der 90. Så er Team FUT igen re­pra­e­sen­te­ret med fi­re ge­ne­ra­tio­ner,« si­ger den lø­ben­de ol­de­far.

Da Finn Kri­sti­an­sen star­te­de som ere­mi­ta­ge­lø­ber, bo­e­de han på Sja­el­land. Nav­net FUT stam­mer fra den tid, han var an­sat i Søva­er­net og un­der­vi­ste i fy­sisk ud­dan­nel­se og tra­e­ning.

Årets sko­v­tur i Dy­re­ha­ven kom­bi­ne­res med fa­mi­lie­be­søg hos søn­nen Thomas Mørk i Kø­ge.

»Jeg tro­e­de, at Ere­mi­ta­ge­lø­bet var slut for mit ved­kom­men­de for et par år si­den. Jeg er glad for, at jeg sta­dig kan va­e­re med, selv om jeg godt kan ma­er­ke, at jeg er ble­vet tung i bag­de­len. Det bli­ver ik­ke let­te­re med åre­ne,« er­ken­der han le­en­de.

»Der er ik­ke så man­ge i min al­der, der lø­ber de la­en­ge­re di­stan­cer. Løb har al­tid va­e­ret en del af mig, og jeg har det lidt li­ge­som sku­e­spil­le­re, san­ge­re og an­dre, der op­tra­e­der. Det er dej­ligt at va­e­re et midt­punkt og bli­ve klap­pet på ryg­gen. Jeg får mas­ser af til­råb og op­mun­trin­ger i Dy­re­ha­ven. Selv­føl­ge­lig ny­der jeg det.«

Finn Kri­sti­an­sen var 67 år, da han de­bu­te­re­de på ma­ra­ton i Berlin. Til novem­ber skal han lø­be halv­ma­ra­ton i Holste­bro.

Ja­e­gers­borg Dy­re­ha­ve er på UNESCO’s ver­dens­arv­li­ste, og sce­nen for ver­dens ae­ld­ste mo­tions­løb, som blev lø­bet før­ste gang i 1969, er el­sket af al­le ere­mi­ta­ge­lø­be­re.

Til dato har i alt 656.507 lø­be­re gen­nem­ført. I pre­mi­e­ren var di­stan­cen 12,1 ki­lo­me­ter, fra 1970-82 var den 13,8 ki­lo­me­ter og fra 1983 knap 13,3 ki­lo­me­ter.

Lø­bet er pla­ce­ret mel­lem kron­hjor­te­nes og då­dy­re­nes brunst, og på E-da­gen lå­ner vi de fa­ste be­bo­e­res skov.

Tra­di­tio­nen tro kå­rer B.T. årets mand­li­ge og kvin­de­li­ge E-lø­ber. Har du et em­ne til den aere­ful­de ti­tel, så mail til med­lem af løbs­le­del­sen, jour­na­list Pe­ter Fred­berg, fred@bt.dk. De to mo­tio­ni­ster ha­ed­res med B.T.s sølv­fad og et kunstva­erk af ma­le­ren og gra­fi­ke­ren Gorm Erik­sen.

La­es me­re og til­meld dig årets mo­tions­fest på www. elob.dk. I start­pak­ken er in­klu­de­ret en stor og unik 50 års ju­bila­e­ums­me­dal­je og en flot ju­bila­e­um­strø­je.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.