DJ-stjer­ne sav­ner dat­ter på syv år

BT - - UNDERHOLDNING -

EN LANG TUR­NÉ Fa­ce­book-fanska­re på 2,8 mil­li­o­ner føl­ge­re, er han godt på vej.

Men som så of­te, er der og­så en bag­si­de af me­dalj­en. Når man kon­stant sid­der i et fly på vej ud i ver­den, må man gi­ve af­kald på an­dre ting, og i Mar­tin Jen­sens til­fa­el­de er det på fa­mi­lie­fron­ten.

»Jeg el­sker mit ar­bej­de. Ar­bej­de er mit liv, og jeg kan ik­ke hu­ske, hvor­når jeg rig­tig har holdt fe­rie. Det er su­per fedt at kom­me ud og se he­le ver­den og kon­stant prø­ve nye ting, men selv­føl­ge­lig må jeg og­så gi­ve af­kald på nog­le ting,« forta­el­ler Mar­tin Jensen, da B.T. mø­der ham på Smuk­fest, hvor han tors­dag af­ten er hy­ret til at hol­de årets nat­te­fest.

»Jeg har en dat­ter på syv år, som jeg ik­ke får set så me­get som »al­min­de­li­ge« fa­mi­li­er. Ved at jeg kom­mer så me­get rundt og op­le­ver alt mu­ligt, har jeg gi­vet af­kald på me­get af det, man kal­der fa­mi­li­e­liv,« fort­sa­et­ter han og til­fø­jer, at det og­så ho­ved­sa­ge­ligt er der­for, han sta­dig bor i Kø­ben­havn.

»Jeg har over­ve­jet at flyt­te til Los An­ge­les, hvor man­ge af mi­ne kol­le­ga­er ar­bej­der, men som det er nu, kan jeg sta­dig se min dat­ter, og når jeg spil­ler på dan­ske festi­va­ler, har jeg hen­de og­så med rundt.« Mor får en stor del af ae­ren Han bor ik­ke med sin dat­ters mor, men gi­ver hen­de stor del af ae­ren for, at fa­mi­li­e­li­vet al­li­ge­vel spil­ler sam­men med et liv som glo­bal dj.

»Hen­des mor er fan­ta­stisk til at hja­el­pe og ge­ne­relt støt­ter he­le fa­mi­li­en godt op om min kar­ri­e­re, så det er su­per fedt. Jeg kan og­så ma­er­ke, at min dat­ter er stolt af mig, og vi face­ti­mer og rin­ger sam­men, så me­get vi kan.«

Ef­ter kon­cer­ten på Smuk­fest fort­sa­et­ter Mar­tin Jensen sin tur­né vi­de­re til lan­de som Frank­rig, Sve­ri­ge og Fin­land, før tu­ren går vi­de­re til Asi­en.

Li­vet som ver­den­s­om­rej­sen­de dj kan va­e­re hårdt, og i for­å­ret fik bran­chen et chok, da den sven­ske su­per­stjer­ne Avi­cii blev fun­det død kun 28 år gam­mel. Fa­mi­li­en for­tal­te se­ne­re, at han hav­de be­gå­et selv­mord.

Mar­tin Jensen fulg­te tra­ge­di­en og forta­el­ler og­så, at det er hårdt kon­stant at va­e­re på far­ten. Der­for har han og­så et man­tra, han hol­der fast i for be­va­re kon­trol­len over sig selv.

»Jeg hu­sker at si­ge nej. Når der står folk og vil ha­ve dig til at gø­re no­get, du ik­ke har lyst til, skal man hol­de fast og si­ge nej. Der­u­d­over har jeg et godt hold om­kring mig, som vil mig det bed­ste. Hvis du er syg, du­er det ik­ke, at der står en ma­na­ger og al­li­ge­vel tvin­ger dig til at gå på sce­nen. Man kan se i Avi­cii-do­ku­men­ta­ren, at han må­ske ik­ke hav­de de bed­ste folk om­kring sig.«

Han gri­ner og ryster af­vi­sen­de på ho­ve­d­et til spørgs­må­let, om han er ble­vet mil­li­o­na­er end­nu. Han er hel­ler ik­ke der, hvor han har sit eget pri­vat­fly, selv­om det vil­le va­e­re prak­tisk.

»Det kan ik­ke be­ta­le sig end­nu. Så skal man ha­ve tre jobs i tre for­skel­li­ge lan­de sam­me af­ten, og der er jeg ik­ke nå­et til end­nu.«

Mar­tin Jensen er ak­tu­el med sing­len ’16 Steps’ sam­men med den ame­ri­kan­ske Dis­ney-stjer­ne Oli­via Holt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.