I OB

BT - - SPORT -

Ta­et på co­me­ba­ck I ne­der­la­gets stund ro­ste han sit hold.

»Vi er bag­ud 0-3 ved pau­sen. Når det er til­fa­el­det, skal man le­ve­re et ek­stra­or­di­na­ert godt co­me­ba­ck, og det var vi li­ge ved at hi­ve ud af hat­ten. Et el­ler an­det sted må man si­ge, at det trods alt vi­ser men­tal styr­ke, li­ge så vel som man kan si­ge, at det er men­talt skidt, at vi kol­lap­ser men­talt de 10 mi­nut­ter i før­ste halv­leg, hvor Ho­bro sco­rer si­ne mål mod os,« sag­de Jakob Mi­chel­sen.

OB-stop­pe­ren Kenneth Emil Pe­ter­sen hav­de i ne­der­la­gets stund sva­ert ved at fin­de no­get po­si­tivt i si­tu­a­tio­nen.

»Det er klart, at vi i øje­blik­ket er hårdt ramt på selv­til­li­den. Det er der in­gen grund til at la­eg­ge skjul på. Vi ka­em­per med kon­cep­tet og med at få det he­le til at stem­me,« sag­de Kenneth Emil Pe­der­sen, der for­kla­re­de OB’s nedtur med, at der i trup­pen er man­ge spil­le­re, der har va­e­ret vant til at spil­le på en an­den må­de end det, der prak­ti­se­res un­der Jakob Mi­chel­sens le­del­se.

»Det har va­e­ret sva­e­re­re end man li­ge skul­le tro. Men vi ka­em­per vi­de­re. Nu må vi hjem og ana­ly­se­re pra­e­sta­tio­nen. Mod Ho­bro ta­ber vi alt for man­ge én mod én-si­tu­a­tio­ner. Og når vi sam­ti­dig ik­ke kan sco­re på de sto­re chan­cer, vi til­spil­ler os, er det alt­så sva­ert at vin­de fod­bold­kam­pe,« sag­de Kenneth Emil Pe­ter­sen med et an­sigts­ud­tryk, der sig­na­le­re­de fru­sta­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.