Trist skat­te­mel­ding

BT - - NYHEDER -

LAD DET VA­E­RE sagt med det sam­me: Det vig­tig­ste må va­e­re, at Dan­mark og­så på den an­den si­de af et fol­ke­tings­valg har en bor­ger­lig re­ge­ring. Men når det så er sagt, så er det godt nok ae­r­ger­ligt, at re­ge­rin­gens stør­ste par­ti – Ven­stre – i mod­sa­et­ning til de øv­ri­ge re­ge­rings­par­ti­er ik­ke går til valg på skat­te­let­tel­ser. DET ER VENSTRES na­est­for­mand og fi­nans­mi­ni­ster, Kri­sti­an Jen­sen, der i Ber­ling­s­ke forta­el­ler, at skat­te­stop­pet fra 2001 kom­mer til at va­e­re ud­gangs­punk­tet for en ny valg­pe­ri­o­de. Tid­li­ge­re den­ne som­mer ud­tal­te sam­me Kri­sti­an Jen­sen, at den of­fent­li­ge sek­tor godt kan vok­se un­der Venstres re­ge­rings­le­del­se. NOG­LE VIL ME­NE, at Kri­sti­an Jen­sen nøg­ter­nt og i al stil­fa­er­dig­hed forta­el­ler det bor­ger­li­ge Dan­mark, at vej­en til mag­ten ik­ke går via skat­te­let­tel­ser. An­dre vil me­ne, at Kri­sti­an Jen­sens som­mer­ud­mel­din­ger er re­ne kna­e­fald for Dansk Fol­ke­par­ti og par­tiets for­mand, Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, der i man­ges øj­ne svin­ger takt­stok­ken i dansk po­li­tik. OG BOR­GER­LI­GE, LIBERALE va­el­ge­re må ae­r­gre sig vold­somt over, at der ik­ke er sto­re par­ti­er i Fol­ke­tin­get, som går til valg på – og der­med for­plig­ter sig til – at få et af ver­dens hø­je­ste skat­te­tryk ned. LAD OS OG­SÅ min­de hin­an­den om, at det alt­så ik­ke er hug­get i gra­nit, at en ka­em­pe of­fent­lig sek­tor skal va­e­re stør­re el­ler ha­ve lov til at vok­se. Det er hel­ler ik­ke hug­get i gra­nit, at skat­ten ik­ke kan sa­en­kes. Så det kan ma­er­kes. PAR­TI­ER, DER IK­KE øn­sker skat­te­let­tel­ser, har dyg­tigt for­må­et at stil­le det så­dan op, at det en­ten hand­ler om la­ve­re skat el­ler bed­re vel­fa­erd. Men la­ve­re skat er ik­ke lig med dår­li­ge­re vel­fa­erd. DET BØR VA­E­RE mu­ligt at få skat­ten ned i Dan­mark. Og det bør al­le bor­ger­li­ge par­ti­er ar­bej­de må­l­ret­tet for. Og til­ba­ge står, at kur­sen, som Ven­stre nu stik­ker ud, ik­ke er den rig­ti­ge for Dan­mark.

Lad os og­så min­de hin­an­den om, at det alt­så ik­ke er hug­get i gra­nit, at en ka­em­pe of­fent­lig sek­tor skal va­e­re stør­re el­ler ha­ve lov til at vok­se. Det er hel­ler ik­ke hug­get i gra­nit, at skat­ten ik­ke kan sa­en­kes

Re­dak­tions­chef UF­FE JØR­GEN­SEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.