BORG­ME­STER RAMT AF

BT - - NYHEDER -

’Rets­sik­ker­he­den hal­ter’ Der­u­d­over hen­vi­ses der til, at kom­mu­nen kan ’fo­re­ta­ge en skøns­ma­es­sig prø­vel­se af, hvor­vidt der i for­hold til sa­gens om­fang og ka­rak­ter er an­vendt et ri­me­ligt an­tal ti­mer’. og­så. Man har re­elt ik­ke no­gen mu­lig­hed for at ef­ter­prø­ve det og hol­de det op mod, om man nu sy­nes, det mat­cher med den sags­be­hand­ling, man har op­le­vet,« si­ger Ce­ci­lia Lon­ning-Sko­v­gaard og til­fø­jer:

»Jeg er for­ar­get på kø­ben­hav­ner­nes veg­ne over, at det her rod til­sy­ne­la­den­de har kun­net kø­re i så man­ge år. Nu lig­ger der et stort an­svar i for­hold til at få ryd­det op for borg­meste­ren.«

Til kri­tik­ken fra borg­mester­kol­le­ga­en sva­rer tek­nik-og mil­jø­borg­me­ster Nin­na He­de­a­ger Ol­sen (EL):

»Det skal selv­føl­ge­lig va­e­re så­dan, at folk skal kun­ne reg­ne med de ge­by­rer de be­ta­ler. Jeg er enig i, at vi skal un­der­sø­ge, om der er ge­ne­rel­le fejl i re­gi­stre­rin­gen, som vi har mu­lig­hed for at lo­ka­li­se­re og ret­te og­så bag­ud­ret­tet.«

I sid­ste uge frem­lag­de hun en plan for, hvor­dan 230 ge­by­rer i for­valt­nin­gen skal ku­le­gra­ves.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.