Is­ra­elsk mi­ni­ster åb­ner for at va­el­te Ha­mas

BT - - NYHEDER -

GAZASTRIBEN Mu­lig­he­den for at fjer­ne Ha­mas­be­va­e­gel­sen, der sid­der på mag­ten i den pa­la­esti­nen­si­ske Ga­za­stri­be, er ryk­ket ta­et­te­re på end no­gen­sin­de før. Det si­ger en is­ra­elsk mi­ni­ster, som er en del af re­ge­rin­gens sik­ker­hed­s­ka­bi­net. »Ef­ter min me­ning er vi ta­et­te­re end no­gen­sin­de på det­te, hvis der ik­ke er an­dre valg,« si­ger ener­gi­mi­ni­ster Yu­val Ste­i­nitz.

Han til­fø­jer, at Is­ra­el ’ik­ke er in­ter­es­se­ret’ i en de­ci­de­ret krig mod Ga­za.

Mel­din­gen kom­mer ef­ter en uge med vold­som­me kam­pe mel­lem mi­li­tan­te fra Ha­mas og sol­da­ter fra Is­ra­els ha­er på gra­en­sen mel­lem Is­ra­el og den pa­la­esti­nen­si­ske enkla­ve.

Si­tu­a­tio­nen har va­e­ret spa­endt, si­den pa­la­esti­nen­ser­ne i slut­nin­gen af marts ind­led­te ugent­li­ge de­mon­stra­tio­ner langs gra­en­sen til Ga­za. 160 dø­de i sam­men­stød Si­den da er fle­re end 160 pa­la­esti­nen­se­re ble­vet dra­ebt i sam­men­stød og af skud fra de is­ra­el­ske sol­da­ter. En en­kelt is­ra­elsk sol­dat er ble­vet dra­ebt af skud fra en pa­la­esti­nen­sisk snig­skyt­te.

Pa­la­esti­nen­se­re har sendt bra­en­den­de dra­ger op og la­det dem fly­ve over gra­en­sen til Is­ra­el, hvor de har for­år­sa­get sto­re bran­de.

Is­ra­el kra­e­ver, at Ha­mas stop­per ra­ket­ter, bra­en­den­de dra­ger og an­det skyts hen over gra­en­sen.

Ha­mas kra­e­ver, at Is­ra­el op­ha­e­ver den blo­ka­de, der blev ind­ført for 11 år si­den.

Si­den Ha­mas-be­va­e­gel­sen tog kon­trol­len med Gazastriben i 2007, har Is­ra­el og Ha­mas ud­ka­em­pet tre kri­ge.

Ha­mas be­trag­tes som en ter­r­or­or­ga­ni­sa­tion af Is­ra­el og af en ra­ek­ke ve­st­li­ge lan­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.