’Hold jer fra Ra

BT - - NYHEDER -

gi­vel­ser, hvis no­gen skri­ver til ham. Un­der rets­sa­gen snak­ke­de han jo og­så helst om sig selv og si­ne kat­te he­le ti­den. Men det er jo ik­ke over­ra­sken­de, hvis han ger­ne vil ha­ve me­re so­ci­al kon­takt, når han sid­der i fa­engs­let. Selv­føl­ge­lig har han og­så sta­dig en køns­drift, og al­le ind­sat­te og­så liv­s­tids­fan­ger - skal jo sand­syn­lig­vis og­så ud igen på et el­ler an­det tidspunkt,« til­fø­jer hun. Søn­nen ser ik­ke Lun­din Hun blev gift med den 12 år ae­l­dre Pe­ter Lun­din i Her­sted­ve­ster Fa­engsel i 2011, ef­ter at hun hav­de skre­vet en op­ga­ve om ham på han­dels­sko­len og var ble­vet nys­ger­rig ef­ter at mø­de ham. Han sva­re­de hur­tigt til­ba­ge, da hun hav­de skre­vet sit før­ste brev, og kort ef­ter kun­ne de mø­des på to­mands­hånd i et be­søgslo­ka­le i Stats­fa­engs­let Østjylland, hvor han på det tidspunkt af­so­ne­de. Par­ret fik en søn, der i dag er fi­re år. Hun har fuld fora­el­dre­myn­dig­hed over søn­nen, som ik­ke har kon­takt til sin far.

I 1993 blev Pe­ter Lun­din idømt 20 års fa­engsel for at slå sin mor ihjel i USA i 1991. Dom­men blev se­ne­re aen­dret til 15 års fa­engsel. I 1996 blev Lun­din gift med Ti­na, der hav­de set ham i TV2-ud­sen­del­sen: »Drøm­men om Ame­ri­ka.« I 2001 blev Pe­ter Lun­din idømt fa­engsel på liv­s­tid for dra­bet på Ma­ri­an­ne Pe­der­sen og hen­des søn­ner Bri­an og Den­nis. I 2008 gif­te­de Pe­ter Lun­din sig med Ma­ri­ann Poul­sen i Stats­fa­engs­let Østjylland. Hun søg­te skils­mis­se ef­ter 11 da­ge. I 2011 gif­te­de Pe­ter Lun­din sig med Be­tin­na Brøns. AE­g­te­ska­bet va­re­de i seks år. Par­ret har en søn sam­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.